Solrutten - Aurinkoreitti

Yleiskartta Maalahden ja Korsnäsin väylistä ja käyntisatamista

Uudet varmistetut ja parannetut väylät näkyvät kartalla sinisinä. Katkoviivoilla osoitetu ovt yleisiä venereittejä ja keltaisilla viivoilla merkitetyt ovat yleisiä kalastusreittejä. Bredhällanin ison venesataman reitti kaupunkiin näkyy pisteviivalla merkittynä.

 

Svarta farleder utgör befintliga allmänna djupsäkrade farleder i klass fem. Blått färgade farleder utgör allmänna och enskilda rutter som ingår i Solruttenprojektet. De här farlederna har djupsäkrats 2012-2015. De har 2015 uppgraderats till allmänna och djupsäkrade farleder i klass fem.  Det är att beakta att det sker förändringar och mindre flytt av navigationslinjer. Inseglingsfarleden nr 955 till Molpe färdigställs 2016.

De gula streckade farlederna utgör relativt djupa befintliga fiskerutter, som redan i decennier stöds av sektorfyrar, men som saknar andra säkerhetsanordningar såsom exempelvis remmare och därför används rutterna främst av båtfarare med lokal kännedom. Här är också på sin plats med ett förtydligande: I sektorn in mot Svettgrund skall man dock vika undan söderut för ett grund knappt före anslutningen till basfarleden.

Den prickade rutten utgör en allmänt vedertagen navigationslinje ner till Bredhällan även om den direkt inte finns i sjökort. Många går också genom Rackelbådahålet mot stan. I brist på medel har inte de här nämnda gula och prickade rutterna sjömätts och säkrats, förutom i omgivningen runt Malaxkallan,  inom ramen för projektet 2009-2014. Eventuellt senare.

De streckade rutterna utgör icke sjömätta befintliga båtrutter i farledsklass sex avsedda för mindre motorbåtar.