Solrutten - Aurinkoreitti

Översikt över Malax och Korsnäs besöksplatser och inseglingsfarleder

Turistinformation:
I kartbilden visas några populära rutter, som inte finns i allmänna sjökort. Beskrivningar finns i Sundom Båt- och Farledsklubb lokalt publicerade båtsprotskort. Här är de beskrivna med tunna streckade linjer. Fiskefyrarnas sektorlinjer visas som punkt-linjer.
Statens Trafikledsverk upprätthåller basfarleden, Molpehällornas och Skaglets inseglingslinjer, och fartygsleden från Kallremmaren (utanför Rönnskären) till staden. Samtliga övriga farlederr och rutter som visas i kartan nedan upprätthålls av Solruttenaktörerna (Solruttens ägarsamfund). Vasa stad upprätthåller Fjällskärs farled och farleden till Inre Hamnen. Övriga rutter i Vasavattnen upprätthålls av Solruttenaktörerna.