Solrutten - Aurinkoreitti

Översikt över Björkönejdens farleder i Korsholm

Allmänna djupsäkrade farleder i klass fem anges på den här kartan med heldragen navigationslinje och icke djupsäkrade, eller indikativa navigationslinjer med streckad linje. Ett par viktiga styrtavellinjer anges. Vi vill speciellt framhålla att det vid Valsörarna finns synnerliga skäl för att hålla sig exakt på de linjer strytavlorna anger då prickarna tenderar flytta sig med is, starka strömmar och på grund av pråmar och släp som ideligen dras där igenom. Farlederna 727 och 726 är byggda enligt samma principer som gäller för allmänna djupsäkrade farleder men de utgör enskilda farleder och finns därför inte dokumenterade i sjökort.
För allmänna farleder i klass fem, djupsäkrade, anges i sjökortet ett så kallat ledgångsdjup till vilket alltid tillkomer en säkerhetsmarginal. Den normala säkerhetsmarginalen utgör 80 cm, men i trånga passager där hastigheter och även sjögång är mindre kan 60 cm godkännas och i hamnar intill bryggorna till och med 50 cm i enskilda grundare fall, såsom exempelvis vid bryggområdet i Svedjehamn. Det är att beakta att det skett förändringar och mindre flytt av navigationslinjer.