Solrutten - Aurinkoreitti

Farledsavsnittets innehåll

Den österbottniska skärgården är grund och fylld med stenar varför det krävs noggrannhet vid navigering i farvattnen. Särskild noggrannhet krävs vid insegling och angöring vid besöksplatserna. Vi har gjort en ansats att utveckla inseglingsbeskrivningarna att svara mot önskemål som skeppare framfört. Det här gäller i synnerhet kommentarer som framförts av de skeppare som har fritidsbåtar med känsliga kölar och stora köldjup. En del svåra passager beskrivs också.

Farlederna beskrivs kommunvis. Det här i syfte att underlätta navigering bland sidorna, men också av den orsaken att större delen av den lokala informationen för besökare tillhandahålls av kommunerna eller lokala organisationer.

 

Det är bekvämt att söka besöksplatserna via kartsidan

>>  Kartsökning

Från besöksplatsernas sidor kommer du via länk till inseglingsbeskrivningarna.

 

Sidorna "För Båtfarare"

I det första avsnittet beskrivs de symboler som används i inseglingsbeskrivningarna.

I det andra avsnittet beskrivs de principer som är vägledande för farledsplanering och sjömätningar i finska förhållanden och som styrt större delen av de farleder som beskrivs i det här avsnittet.

Kommunindelningen i svenska och tvåspråkiga Österbotten