Solrutten - Aurinkoreitti

Farledsavsnittets innehåll

Den österbottniska skärgården är grund och fylld med stenar varför det krävs noggrannhet vid navigering i farvattnen. Särskild noggrannhet krävs vid insegling och angöring vid besöksplatserna. Vi har gjort en ansats till att utveckla inseglingsbeskrivningarna att svara mot önskemål som skeppare framfört. Det här gäller i synnerhet kommentarer som framförts av de skeppare som har fritidsbåtar med känsliga kölar och stora köldjup. En del svåra passager beskrivs också. 
Farlederna beskrivs kommunvis. Det här i syfte att underlätta navigering bland sidorna, men också av den orsaken att större delen av den lokala informationen för besökare tillhandahålls av kommunerna eller lokala organisationer.
Vi strävar till att uppdatera förändringar under vintern som följer efter att en förändring blivit känd. De svenskspråkiga sidorna utgör grund och översättningar kommer därefter då våra frivilliga översättare har tid.

Traficoms "underrättelser för sjöfarare" meddelar regelbundet om förändringar i farleder.

Det är bekvämast att söka besöksplatserna via startsidans karta

Från besöksplatsernas sidor kommer du via länk till inseglingsbeskrivningarna.
 

Sidorna "Bra att veta"

Ingången utgörs av en av startsidans informationsrutor. Här hittar du kort en del väsentligt om hur farledsbeskrivningarna byggts upp.
 
 

Kommunindelningen i svenska och tvåspråkiga Österbotten

 
Uppdaterad 2024 03 27

Den österbottniska skärgården är grund och fylld med stenar varför det krävs noggrannhet vid navigering i farvattnen. Särskild noggrannhet krävs vid insegling och angöring vid besöksplatserna. Vi har gjort en ansats till att utveckla inseglingsbeskrivningarna att svara mot önskemål som skeppare framfört. Det här gäller i synnerhet kommentarer som framförts av de skeppare som har fritidsbåtar med känsliga kölar och stora köldjup. En del svåra passager beskrivs också. 

Farlederna beskrivs kommunvis. Det här i syfte att underlätta navigering bland sidorna, men också av den orsaken att större delen av den lokala informationen för besökare tillhandahålls av kommunerna eller lokala organisationer.

Vi strävar till att uppdatera förändringar under vintern som följer efter att en förändring blivit känd. De svenskspråkiga sidorna utgör grund och översättningar kommer därefter då våra frivilliga översättare har tid.

 

Det är bekvämast att söka besöksplatserna via startsidans karta

>>  Kartsökning

Från besöksplatsernas sidor kommer du via länk till inseglingsbeskrivningarna.

 

Sidorna "För Båtfarare"

I det första avsnittet beskrivs de symboler som används i inseglingsbeskrivningarna.

I det andra avsnittet beskrivs de principer som är vägledande för farledsplanering och sjömätningar i finska förhållanden och som styrt större delen av de farleder som beskrivs i det här avsnittet.

Kommunindelningen i svenska och tvåspråkiga Österbotten