Solrutten - Aurinkoreitti

Andelslaget Solrutten, namn, syfte och om att bli ägarmedlem

1.      Firmanamn och hemort

Andelslagets namn är Andelslaget Solrutten, på finska Osuuskunta Aurinkoreitti, och dess hemort är Malax. Bolagets adress finner du nederst på sidan.

 2.      Verksamhetsområde

Detta andelslags uppgift är att gemensamt fullfölja ett i huvudsak ideellt syfte.

Föremålet för andelslagets verksamhet är att främja medlemmarnas tillgång till infrastruktur i den österbottniska skärgården, samt underlätta möjligheterna till skärgårdsturism. Andelslaget kan utrusta, underhålla och förvalta farleder. Andelslaget kan för att förverkliga ändamålet underhålla, förvalta, hyra eller förvärva farkoster och andra fordon, anläggningar, byggnader och fastigheter. Andelslaget utvecklar och producerar service-, marknadsförings-, informations- och konsulttjänster för detta ändamål. Andelslaget kan även betjäna andra än de egna medlemmarna.

Andelslaget äger rätt att genom avtal mellan styrelsen och andra aktörer erbjuda andelslagets tjänster även åt icke medlemmar. Andelslaget kan köpa, sälja, hyra eller inneha fastigheter, värdepapper eller annan egendom.

3.      Att bli medlem

Som medlem i andelslaget kan godkännas inhemska offentliga och privaträttsliga sammanslutningar.

Styrelsen har beslutat att tillsvidare inte anta personmedlemmar. Som medlemmar välkomnas de sammanslutningar som äger eller hanterar farleder och besökshamnar vid, eller intill, landskapet Österbottens kust.