Solrutten - Aurinkoreitti

  Färdigställda farleder 2021

  Granskade och åtgärdade farleder

  14.6.2021 De allmänna farlederna i klass fem är nu satta i skick efter vintern.

  23.5.2020 Kisbockens enskilda båtrutt färdigställd. 

  23.5.2020  Klubbarna i Malax, Korsholm och Vörå kommuner har granskat och åtgärdat sina allmänna farleder. Arbeten med allmänna båtrutter i klass 6 och med enskilda båtrutter fortgår ännu i området. Arbetet med  klubbarnas allmänna farleder fortsätter nu i Jakobstad och Nykarleby varefter de södra delaran åtgärdas och granskas ner till Sideby.

  12.6.2019: Området från Sideby norrut till Karleby har åtgärdats efter vinterisens härjningar. Fördjupningen av båtrutten från Yttre Uddskär ner mot Kastet har fördjupats vid sundet innanför Bässören. Hela rutten är nu ca 2,5 m djup vid medelvattenstånd, dock inte säkrad med stång.

  Januari 2019: Bergö-Bredhällans och Valsörarna fyrens brygga har införts i hamnbeskrivningarna nu då sjömätningar från 2017 processats. Klobbskat-Malskärs farled har fått laga kraft och införs i farledsregistret.

  Maj 2018: Observera att Yttergrunds brygga har sjunkit våren 2018!

  Granskning och reparation av isarnas skador områdesvis och meddelande om färdigställda farleder och kommande arbeten finns i vidstående länk i kronologisk ordning. Samtliga farleder var granskade och i ordning i början av juni så när som på npgon avbruten (men ändå klart tydlig) remmare.. Länk: Färdigställda farleder