Solrutten - Aurinkoreitti

  Rönnskärs Naturstation (Fäliskär) Hamnnummer 1492     

 Pontonbryggan: ca 20 p. (1,0 m - 3,0 m ). Träbryggans utsida: 2,8 - 3,2 m. Insidan är reserverad för Solrutten, Forststyrelsen och kommersiell trafik.

Bryggavgift 10 € (100 SEK) per natt. Betalningslänk

 
                                                          Kvarkenguide.org
 Bastun ovanför träbryggan (s.k. Docket) kan reserveras genom Solrutten. Avgiften är 20 € per båtlag/hyresrum/timme. Om använding överenskommes mellan betalande båtlag/hyresgäster på plats. Betala
 Det finns nu tre olika lägenheter som  kan reserveras genom Solrutten, Docket (8 bäddar), West 40 € och Söderholm 40 € (båda 5 bäddar). Reservera
 Håll Skärgården Ren upprätthåller service i hamnen. Bli medlem i HSR 
 BASTUN INTILL LOTSHUSET ÄR I PRIVAT BRUK OCH FÖR DERAS INBJUDNA GÄSTER.
Vasas båtsportföreningar (VM, VAS, VMK och WSF) förfogar över bastun intill lotshuset.
Bastun är reserverad för föreningsmedlemmar som köpt nyckel och deras gäster.  
Rönskärs Naturstations besökshamn och friluftsområde ligger i Kvarkens Världsnaturarv. Andelslaget Solrutten underhåller området genom sina medlems- och samarbetsaktörer för Forststyrelsens räkning om vilket avtalats i juni 2019. I syfte att kunna utveckla området, underhålla bojar, underhålla med ved för grillplatser och bastu, etc. är vi i stort behov av kassaström från bland annnat de frivilliga avgifterna. Solrutten tackar på förhand.

© Jari Pakkanen

Att notera

Andelslaget Solrutten har i juni 2019 avtal om skötels och användingsrätt av området och en del byggnader och konstruktioner. Solrutten förvaltar bryggorna, byggnaden Docket, med bastu, och utrymmena West och Söderholm uppe i en av byggnaderna.

Några båtklubbar hyr därutöver den övre bastun av Forststyrelsen. Endast nämnda klubbmedlemmar har rätt att mot en årsavgift hyra nyckel till bastun. Därutöver hyr samma båtklubbar utrymmen i ett av husen.

Observera att Fäliskäret, liksom hela Rönnskärsarkipelagen, ingår i Kvarkens Världsnaturarv och utgör naturskyddsområde, vilket innebär att det finns särskilda regler att iakttaga. Mer om det på sidorna kvarken.fi och utinaturen.fi.

Fäliskäret har en avgörande betydelse som tillfartshamn och sista utpost för båtfarare som rör sig mellan Höga Kusten och den Österbottniska kusten. Hamnen är djup, det säkrade farledsdjupet i den allmänna farleden (numera klass fem) uppgår, sedan den fördjupades år 2014, till 3,2 meter och det officiella seglationsdjupet i sjökort utgör då enligt Trafikverkets regler för säkerhetsmarginaler 2,4 meter. Inseglingsbeskrivning finns under avsnittet Farleder. Se farled nr 939: Fäliskärs farled, Rönnskärs Naturstations farled.

Betongbryggan (i bild) utgör i sin helhet gästbrygga. Vid gästbryggan finns förtöjningsbojar. Den gamla bryggan i trä har på utsidan omkring 20 cm djupare seglationsdjup än betongpontonbryggan. Träbryggans insida är dock uteslutande i myndigheternas och Forststyrelsens bruk och om någon båt har behov att ligga vid den behövs tillstånd av Forststyrelsen.

Bryggorna, liksom hela naturstationsområdet ägs av Forststyrelsen. Något inåt viken ses i bilden under hamnbeskrivningen septitanken, som upprätthålls av föreningen Håll Skärgården ren rf. Föreningen underhåller även sophämtning och torrtoaletter på området.

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Mitta Oy (Oy Mapteam Ab). Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägarna.
Uppdaterad 2024 03 19