Solrutten - Aurinkoreitti

  Färdigställda nya eller uppgraderade allmänna djupsäkrade farleder i klass fem och någon enstaka båtrutt i klass sex:

  Uppdaterat 3.7.2019

  Sundom Båt och farledsklubb har förnyat det båtsportskort som gäller (för motorbåtar) från Vasa ner till Blaxnäs i Närpes.

  Under vintern har farleden från Klobbskat till Malskär registrerats i farledsregistret och kommer så småningom in i plottrarna.

  Båtrutten från Yttre Uddskär ner mot Kastets båthamn har fördjupats i juni 2019 ochfarledsdjupet (ogranskat) är nu omkring 2,5 m. 

  Samtliga remmare i området har åtgärdats efter vinterns härjningar.

  Uppdaterat 23.7.2018

  Yttergrunds brygga har sjunkit! se närmare hamnsidan.

  Denna säsong intet nytt i farledshänseende. Nya F-sjökortet gavs ut i maj 2017 och an efter har plottrarnas sjökort uppdaterats.

  Regionförvaltningesverket har godkänt de omfattande Åminneplanerna på djup gästhamn men 3 meters anslutningsfarled och planerna på att fördjupa rutten från Åminne via Norrströmmen ut till Rönnskären. Nu återstår att fixa finansieringen så att Världsnaturarvet äntligen kan få sin eftertraktade södra port.

  Dalaströmmen och Söderskatan enskilda båtrutter i Maxmo har fått ny remmaruppsättning. Ledgångsdjupet i Dalaströmmen är knappt 1,0 m och farledens djup knappt 1,4 m. Ledgångsdjupet till Söderskatan är knappt 1,2 m och farledsdjupet knappt 1,8 m och det grundar snabbt upp mot flytbryggan.

  Uppdaterat 26.6.2017:

  Midsommarfirandet är över och säsongen har inletts. Samtliga farleder har granskats och åtgärdtats.

  Valsörarna: Malskär-Ebbskärs enskilda farled har nu åtgärdats och remmarna är på plats. Farleden återges inte i sjökort, utan endast på Solruttens hemsidor.

  Harrström: Rutten norrifrån ner till Harrström har rensats och den har fått en ny remmaruppsättning. Det är dock fortsättningsvis mycket grunt i hamnområdet.

  Karleby Potten och Lahdenperä: Farleden har registrerats 17.6.2017

  Karleby Rövarskär: Nytt ledgångsdjup 1,8 m 17.6.2017

  Inför säsongen 2017:

  F-seriens sjökort har gått till tryckeriet i mars 2017 och väntas finnas i minutförsäljning i medlet av maj 2017. Översiktskorten finns i handeln sedan i februari 2017.

  Följande, djupundersökta med det fastställda ledgångsdjupet i parentesen, enskilda farleder kommer att återges endast på Solruttens hemsidor:

  • Österskärs utfärdshamns farled (2,4 m)
  • Märigrund fiskeläges inseglingslinje (inte djupsäkrad)
  • Grytskärs historiska farled (inte djupsäkrad)
  • Blaxnäs farled (djupsäkrad fram till porten) 
  • Holmbergsrunds historiska farled (2,4 m)
  • Norrskärs hamns fullständiga inseglingslinje (1,6 m)
  • Klobbskat - Malskär (2,6 m)
  • Malskär - Ebbskär (1,4 m)
  • Jöusans skyddshamns farled (2,4 m)
  • Stubbens skyddshamns farled (2,4 m till ankringsplatsen)

  Arbeten som utförts efter säsongen år 2016:

  Mickelsörarna: Samtliga allmänna lokala båtrutter i och kring Mickelsörarna har ekolodats heltäckande och säkrats med stångramning. De tidigare indikativt meddelade ledgångsdjupen har kunnat fastställas och ledgångsdjupen har fastställts. Båtrutterna 3,0 meter och 2,4 meter har därmed uppgraderats till djupsäkrade allmänna lokala farleder i klass fem. Till ledgångsdjupet kan ytterligare läggas en säkerhetsmarginal uppgåede till 80 cmvilket ger det egentliga farledsdjupet vid medelvattenstånd. Mickelsörarna är därmed tillgängligt även för mycket djupgående segelbåtar med känsliga kölkonstruktioner.

  Valsörarna: Flytbryggan i hamnbassängen har flyttats till bassängkantens centrum och djupa båtar kan nu lägga till på båda sidor om bryggan. Valsörarna är därmed tillgängligt även för mycket djupgående segelbåtar med känsliga kölkonstruktioner.

  Molpe farled: Linjen som leder från Molpehällorna till Molpe Paviljong har förnyats hösten 2016 och båtrutten har uppgraderats till allmän farled.

  Skaglet, Bredksäret: Remmaruppsättningen har delvis förnyats och farled har dragit även till pirens västra sida. Ledgångsdjupet är 2,4 m.

  Molpehällorna: Farleden har granskats. En del remmare har flyttats något. Farleden har graderats upp till allmän farled och ledgångsdjupet utgör 1,8 meter. Farledsdjupet är 2,4 meter.

  Båtrutten Yttre Uddskär - Kastet: Båtrutten har eokolodats heltäckande, men inte säkrats med stångramning, och farledsdjupet uppges nu indikativt till 1,6 m. Ett indikativt legångsdjup har därför kunnat fastställas. Båtruttens remmaruppsättning har förnyats och navigationslinjen har delvis ändrat.

  Havets Hus vid Replot bro: Båtrutten har ekolodats heltäckande och säkrats med stång. Fareldsdjupet fastställdes till 3,2 meter, även i bassängen, och ett ledgångsdjup uppgående till 2,4 meter har fastställts.

  Hydrolinks hamnfarled Fjärdksär, Replot bro: Farleden har fördjupats. Ett farledsdjup uppgåede till 2,2 m har fastställts och ledgångsdjupet är 1,6 meter.

  Uppdaterat 21.6.2016:

  Granskning av isskador från vintern 2015-2016: 

  Samtliga de farleder vi sköter är granskade per 21.5.2016. Skadorna som uppstått under vintern har åtgärdats och slutförts från Sideby upp till och med Karleby.

  Arbetet med insleglingsfarled till Öuran, ny 2,4 m farled till ankring knappt utanför bryggan, är slutfört.

  Köpmanholmen har fått en ny 2,4 m farled som kommer in via Graftonmonumentet i nordväst och ända ner till Sonamo. Vid bryggan i Sonamo är det dock 1,5 m djupt vid bränsledepån, så där bör man ankra knappt utanför.

  Café Bryggan i Bodö, Öja har försätts med en djupare farled. Farledens ledgångsdjup är 1,8 meter och den har säkrats till 2,4 meters djup fram till bryggan.

  Bosund har försätts med en farled med ett ledgångsdjup uppgående till 1,6 m fram till bränsledepån och farledens djup har säkrats till 2,2 meter, vilket gör det tillden bränsledepå i Larsmonejden som har det djupast vid bränslepumparna. Farleden går med 1,0 m ledgångsdjup ända till muséområdets brygga längre in.

  Båtrutten längs med västra sidan av Värlax, så kallad Hanklot båtrutt, har förnyats 15-16.6. Indikativt ledgångsdjup den vägen till Kastets båthamn blir 1,0m. Båtrutten har flyttats något pga av att stenar upptäcktes i samband med sveplodningarna.

  Båtrutten mellan Källskär och Vildskär i Mickelsörarkipelagen har nu säkrats med stångramning och det indikativa ledgångsdjupet på 2,4 m har nu fastställts som säkrat ledgångsdjup och farledskalssen har höjts till klass fem. Farleden är nu trygg även för djupare segelbåtar.

  Ådö fiskehamnsfarled har säkrats och remmarna har satts på plats.

  Farleden, 2,2 m ledgångsdjup, till Segelsällskapet i Jakobstad har färdigställts.

  Stubbens enskilad farled har 13.6. förbättrats med större remmare och ankringsplatsen i hamne har försetts med en boj för större båtar.

  Kalvholm och Sommarö sund har försätts med förbättrade remmaruppsättningar.

  Tjärlax camping: har 6.5.2016 försätts med en grov boj avsedd för stora djupa båtar.

   

  Andörens nya farled genom Brandstaka hålet: Farleden från Vasa till Jannes Saloon har färdigställts första veckan i juni 2016. Ledgångsdjupetär 2,0 meter och det säkrade farledsdjupet utgör 2,6 meter i Brandstakahålet. I övrigt är farleden 3,0 meter. Farleden utgör allmän lokal djupsäkrad farled.

  Strömsöleden: Strömsöleden har färdigställts första veckan i juni 2016 för större ledgångsdjupet 1,8 meter och farleden är nu uppgrqaderats och fastställs som djupsäkrad allmän lokal farled. Farledens säkrade djup 2,4 meter vid medelvattenstånd.

  Öja: Vinterns grävningar slutade i gott resultat och även Öja, Café Bryggan, kan nu förses med en god 1,8 meters farled till midsommar 2016. Det granskade fareldsdjupet vid medelvattenstån utgör 240 cm fram till bryggan. 

  Larsmo: Muddringarna i Larsmo är klara och farlederna fastställs som bäst. De remmas enligt uppgift ut kring midsommar 2016.

   

  Karleby: Farleden till Pottens båthamn och Lahdenperä är planerad att remmas ut 2016

  Stora Kalkskär: Stora Kalkskärs farled blev klar 7.6.2016 och den kan nu seglas. Farleden utgör djupsäkrad allmän lokal farled med ledgångsdjupet 2,4 meter.

  Nabbens farled: Inloppet till Prästsund (där Kyro älv för in slam) granskades på nytt och farledens ledgångsdjup kunde ändras till 1,8 meter. Farledsdjupet är 2,6 m. Ett par remmare ute vid Prästsunds inlopp har därför att flyttats något 7.6.2016.

   

  Arbeten som utförts år 2015:


  Srömsöleden, Vasa: Strömsöleden har i november-december fördjupats något för att möjliggöra en fullvärdig 1,8 m farled med ett farledsdjup på 2,4 m vid medelvattenstånd.

  Brandstaka hålet, Vasa: En ny farled har i december 2015 fördjupats från Kråkfjärden till Jannes Saloon. Farleden via Andören får ett farledsdjup på 2,6 meter och ett ledgångsdjup på 2,0 meter. Från västra sidan in till Grnaskär, Jannes Saloon har under sommaren inrättats en 3,2 m djup farled med ledgångsdjupet 2,4 meter. Farleden går in från KopparFuruskär och ett anna ben leder in från sydväst via Simpbådan (farled 816).

  Kronvik, Vasa: Grimmstolparna i Kronvik kunde inte avlägsnas då Vasa stad hade upphandlingsstopp senhösten 2015 så det får bli senare nån gång.

  Yttergrunds farleder: I november förbättrades inseglingslinjen från söder in mot Yttergrund upp till en ny ankringsplats intill Sideby udd. Den förbättrade inseglingslinjens ledgångsdjup är 2,4 meter med ett säkrat farledsdjup på 3,2 meter upp till och med en nyinrättad ankringsplats. Till ankringsplatsen har inrättats en farled även västerifrån vars ldgångsdjup är 1,8 m och säkrade farledsdjup 2,4 m. Genom kanalen fram till Yttergunds besöksbrygga har inrättats en farled vars ledgångsdjup är 1,0 meter och med ett säkrat farledsdjup uppgående till 1,5 - 1,6 meter. I centrum av kanalen inofficiellt obetydligt mer djup.

  Kilhamns farled: Kilhamnsfarled har färdigställts år 2014 (se tidigare meddelande). Ledgångsdjupet är nu 2,4 m fram till bryggan.

  Idgrunds farled: I november färdigställdes en farled även på insidan av kanalen fram till bryggan i Skaftung. Farleden har ett ledgångsdjup uppgående till 1,4 meter och ett säkerställt farledsdjup i kanalområdena på 1,8 meter och i övrigt 2,0 meter. Vid huvudbryggan i Skaftung är farledsdjupet säkrat till 1,6 m. Med stäven till kan det tänkas vara något djupare (försiktigt). Farleden på utsidan Idgrunds kanal är säkrad till 3,2 m farledsdjup vilket ger ett ledgångsdjup på 2,4 meter fram till ett ankringsområde innaför Idgrundsgrynnan.

  Kristinestads gästhamns farled (Hotell Kristina): I november färdigställdes en farled till gästbryggan invid Hotell Kristina och till den nya bränsledepå som KSF anläggt intill hotellet. Ledgångsdjupet utgör 2,2 meter och farledsdjupet utgör 2,7-2,8 meter. Då det tidigare kunnat säkras endast ett farledsdjup på 1,6 - 1,8 meter på grund av att det legat mycket stock och skräp kors och tvärs i farledsområdet har KSF åtgärdat dessa sommaren 2014 då ett trettiotal stockar togs upp ur farledsområdet.

  Kristinestads Segelförenings farled: I november färdigställdes en allmän lokal farled till KSF:s hemmahamn vid Pavis. Ledgångsdjupet utgör 1,0 meter och farledsdjupet har säkrats till 1,6 meter. 

  Sälgrunds farled: Farleden har färdigställts. Farleden är ny och har inrättats i klass fem. En nordremmare har 11.10.2015 lagts ut omedelbart intill huvudbryggans utsida i syfte att markera det djupare farledsområdets gräns invid bryggan. Ledgångsdjupet till brygspetsens kortsida utgör 2,4 m och farledsdjupet är säkrat till 2,6 meter invid bryggspetsen. Djupare ligger man med stäven till.

  Tjärlax Campings farled: Farleden har färdigställts. Farleden är ny och har inrättats i klass fem. Farleden har försett med remmare 11.10.2015. Ledgångsdjupet utgör 1,8 meter upp till remmarporten som ligger utanför piren. Det säkrade farledsdjupet utgör 1,8 meter till porten. Farledsdjupet till bryggspetsen är säkrat till 1,6 meter. Det finns planer att förlänga bryggan till 2,2 - 2,4 metersdjupet.

  Gåshällans lotsstationsfarled: Farleden har färdigställts 10.10.2015. Farledens är ny och har inrättats i klass fem. Farleden leder in från norra sidan och går via lotsbryggans område ner genom sundet mot den tidigare sjöbevakningsstationens ankringsplats. Farledens ledgångsdjup utgör 0,8 meter och det säkerställda farledsdjupet utgör 1,6 meter hela vägen genom sundet mellan Gåshällan och Häran. Det är något mer djup i rutten in från norr. Närpes Skepparklubb har år 2013 anlagt nya bryggor. Insegling till Gåshällans Naturstations bryggor.

  Fagerö farled: Farleden har färdigställts 10.10.2015. Farledsklassen har höjts till klass fem. Farleden leder från Gåshällans nuvarande ankringsplats till Fagerö båthamn. Ledgångsdjupet utgör 1,0 meter. Det säkrade farledsdjupet från Gåshällans ankringsplats fram till den fördjupade farledsrännan utgör 1,8 meter och i det fördjupade smala farledsområdet i inloppet till Ragnsbyfjärden har säkrats med ramstång till 1,6 meter. Hamnens inseglingslinje är snäv och man bör med djupare båt absolut inte avvika från inseglingslinjen.

  Storkors fiskehamns farled: Remmarna har lagts 7.10.2015 för en 2,4 m farled (farledsdjup 3,2m) in till Storkors fiskehamn i Korsnäs. Farleden har uppgraderats till klass fem.

  Harrström båtrutt: Remmarna för en förbättrad båtrutt, 1,0 m indikativt djup, från Storkors farled till Storhamn i Harrström har färdigställts 7.10.2015. Farleden är ny och har inrättats som båtrutt i klass sex. För farleder i klass sex är angivna djup endast indikativa.

  Harvungöns norra utfärdshamn: Remmare har 7.10.2015 lagts ut utanför den utfärdshamn som finns på Harvungöns norra udde. Indikativt djup 0,8 m. Farleden har inrättats i klass sex, båtrutt.

  Köpmanholmen och Sonamo: Till Köpmanholmen skall i maj 2016 färdigställas en 2,4 meters farled från norr via Graftonmonumentet: Farledsområdet har renstas fråns sten i oktober 2015. Farledsdjupet utgör 3,2 m vid medlevattenstånd och farleden har förjdupats från Köpamholmen även ner mot Sonamo brygga så att ledgångsdjupet utgör 2,4 m. 

  Bosund bränsledepå: Farleden in till Bosund bränsledepå har födjupats till ett farledsdjup vid medelvattenstånd uppgående till 2,2  meter fram till bränslebryggan vilket ger ledgångsdjupet 1,6 meter. Arbetena har färdigställts 21.9.2015, farledens nya djup säkerställts, och farledens remmaruppsättning och remmarlägen kommer att ändra något till nästa vår.

  Bredskärets (Skaglets) inseglingsled: Farleden har säkrats även till pirens västra sida och remmaruppsättningen har ändrat. Ledgångsdjupet utgör nu till båda sidorna 2,4 m och det säkrade farledsdjupet är 3,2 m vid medlevattenstånd.

  Vasa Norra stadsfjärden: 29e september har lagts remmare för en 2,1 m farled till bränsledepån invid bron till Smulterön och för en 2,4 m farled ner till Wasa Segelförening liksom föer en 2,1 m navigationslinje mellan VMK och inre hamnen.

  Stubbens inseglingsfarled: Inseglingslinjerna till Stubben utgör samtliga enskilda farleder och de finns inte upptagna i sjökortsregistret. I lokala båtsportskort såsom Sundom Båt- och Farledsklubbs båtsportskort finns angivet linjen in från nordost och linjen anges med säkerhetsanordningar i form av triangelformade styrtavlor intill hamnområdet. Den här linjen är stenig och grund , lämplig endast för små båtar, varför djupare båtar använder den tidigare djupa lotslinjen in rätt från norr. Båda navigationslinjerna har djupundersökts och djupet för linjen in från norr har säkrats i enlighet med NAVI-reglerna. Remmaruppsättningarna för linjen in från norr har förstärkts med bättre remmare. Flytbryggan i hamnen har hotat sjunka och den har Trafikverket avlägsnat sommaren 2015.

  Jöusans inseglingsfarled: Jöusans inseglingsfarled till skyddshamnens diktaler utgör enskild farled och den finns avbildad bland annat i lokala båtsportkort såsom Sundom Båt- och Farledsklubbs båtsportskort. Farledens djup har undersökts och säkrats i enlighet med NAVI-reglerna och farledsdjupet är säkerställt till 3,2 meter vi dmedelvattenstånd. Remmaruppsättningen har förstärkts och farleden är nu lättare att navigera.

  Andra Sjöns och Loppans 2,4 m farled: Farleden ner genom Andra Sjön fram till Segelsällskapet Ägirs utfärdsplats och till en ankringsplats utanför Andra Sjöns båthamn har uppgraderats till allmän farled och den har färdigställts 5.9.2015. Det säkrade farledsdjupet utgör 3,2 meter vilket ger ledgångsdjupet 2,4 m till Loppans gästbryggas bryggspets förutsätt att man lägger stäven mot bryggan.

  Andra Sjöns inseglingsfarled: Den sista biten in till Andra Sjöns båthamn har uppgraderats till allmän farled och den har färdigställts 5.9.2015 och har ett ledgångsdjup uppgående till 1,2 meter och ett farledsdjup uppgående till 1,8 meter. 

  Hästskärets farled: Båtrutten på norra sidan av Hästksäret har uppgraderats till allmän farled och fått ny remmarupsättning 5.9.2015 och farledens ledgångsdjup är nu 1,0 meter. Farledens säkrade farledsdjup utgör 1,6 meter och säkerhetsmarginalen till ledgångsdjupet är således 60 cm.

  Stråkavikens farled: Farleden leder in till Österö fiskehamn. Farleden har färdigställts 14.8.2015 och kan nu seglas. Farledsområdet och hamnområdet har fördjupats i oktober år 2014. Det säkrade farledsdjupet utgör nu 3,2 meter vilket ger ett ledgångsdjup uppgående till 2,4 meter fram till gästbryggan. Butkik med bränsle finns uppe i byn och i hamnen finns kioskverksamhet. Viss tillgång finns till fileringshallens service och el mot överenskommelse.

  Abborgrundets farled: Farleden har färdigställts 14.8.2015 och kan nu seglas. Det säkerställda ramningsdjupet (farledsdjupet) utgör 1,9 meter och ledgångsdjupet utgör 1,4 meter. Farleden leder upp på västra sidan om Kimholmsgrundet via Laipsundet upp till Abborgrundets brygga intill beställningsrestaurangen Varppi, varifrån även reguljär trafik går till Kummelskärs naturstation ute på Mickelsörarna. Farleden finns beskriven i Sundom Båt och farledskubbs båtsportskort, men remmaruppsättningen har ändrat och navigationlinjen har något justerats.

  Nabbens farled: Farleden har färdigställts 7.8.2015 och kan nu seglas. Ledgångsdjupet utgör 1,8 meter och farledsdjupet uppgår till 2,6 meter. Grundast är det där den nya remmaruppsättningen byter från kardinalremmare till lateralremmare.  Farledsdjupet fram till den längsta pontonens ytterända säkrat till 2,6 meter.

  Snärörarna och Kastet: 6.8.2015 har farlederna till Kastet och till utfärdsbryggorna vid Snärörarna färdigställts. Rutten från Petsmo mot Pudimofjärden har förbättrats samtidigt. Ledgångsdjupet till Kastet och till Snärörarnas djupare brygga utgör 2,4 meter och säkrat farledsdjup utgör 3,0 meter. Se även Inseglingsbeskrivning till Snärörarnas utfärdsbrygga

  Värlax-Hankmo båtrutt: Den enskilda båtrutt, beskriven i Sundom Båt- och farledsklubbs båtsportskort, som går från Snärörarna mot Värlax har förbättrats och färdigställts 10.8.2015 i syfte att få rutten införd i farledsregistret. 

  Ritgrund: Petsmo Båtklubb och Replot Båtklubb hyr platsen och man har förtydligat svängen till porten och seglingslinjerna från Kummelskärshållet och från Replothållet med tre st inofficiella remmare. Ledgångsdjupet till Ritgrunds brygga är 1,0 meter och tillsvidare indikativt. Säkerhetsmarginalen utgör 60-80 cm och även det tillsvidare indikativt då ramningen ännu inte utförts. Det är ytterst snävt i bassängen och djupa båtar skall hålla sig på södra sidan av bassängen då det finns grund i den norra halvan av bassängen. Linjen som passerar Ritgrund upp mot Kummelskär har ledgångsdjup 3,0 m.

  Lappörarnas inre båtrutt. Remmaruppsättningen i den här allmänna lokala båtrutten har bytts ut 1.8.2015 och den kan nu obehindrat seglas. Det är ställvis synnerligen trångt i rutten så ta det försiktigt. Det indikativa ledgångsdjupet utgör 1,0 meter vid medelvattenstånd år 2010 och farleden har säkrats till omkring 1,5 meter. Djupundersökningarna har gjorts år 2006 och efter muddringar 2007. Det finns dock brister i undersökningsprotokollen varför man inte bör gå med någon känslig båt som går mycket djupare än 1,0 meter. De tidigare blå och vita inofficiella remmarna ligger kvar tillsvidare, så att tidigare användare av rutten skall hinna bekanta sig med skillnaderna. Det här kan visserligen verka i viss mån förvirrande, men är nödvändigt i det här skedet. Rutten är vacker och utgör i sig en sevärdhet i världsnaturarvets hjärta. Ta det alltså lugnt i rutten!

  Svedjehamns farled. Den här enskilda farledens remmare har bytts ut 17.7.2015 och djupet säkrats med stångramning till 1,4 - 1,6 meter. Ledgångsdjupet utgör 1,0 meter. Farled nr 717 Svedjehamns farled.

  Lappörarnas västra farled. Den här enskilda farledens remmare har bytts ut 17.7.2015 och djupet säkrats med stångramning till 3,2 meter. Legångsdjupet utgör 2,6 meter. Farled nr 735 Nikersgrund-Lappörarnas farled.

  Vikarskat-Malskär farled. Den här enskilda farledens remmare har bytts ut 17.7.2015 och djupet säkrats med stångramning till 3,2 meter. Ledgångsdjupet utgör 2,4 meter. Farled nr 716 Vikarskat-Malskär farled.

  Granskär, Jannes Saloon - Jannen Saloona, har fått två navigationslinjer som leder in till besöksbryggan västerifrån. Farledesbenen har färdigställts 25.6.2015. Farleden har säkrats med stångramning till 310 cm vid medevattenstånd och ledgångsdjupet har fastställts till 2,4 meter. Från Jannes Saloon muddras och byggs hösten 2015 en farled även raka vägen in till staden. Farled nr 816 Granskärs farled.

  Samtliga  farleder som planerats för Vallgrundsområdet har färdigställts 17.6.2015 och de kan nu med fördel seglas. Det här gäller samtliga planerade farleder i området mellan Replot Bro och Korsö fyr. Ge akt på i någon mån förändrade navigationslinjer och nytillkomna remmare. Farledsområdena mellan Korsö Fyr och Dunkarsören utgör tillsvidare enskilda farleder fram till det att farledsansökan registrerats. De här finns tillsvidare återgivna i Sundom Båt- och farledsklubbs båtsportskort. Båtrutten melan Replot Bro och Norra Vallgrund uppgraderas så fort den granskats till allmän lokal farled i klass fem. Vilka farleder det gäller framkommer bäst ur översikten i vidstående länk: Se Valgrundsområdets översikt. Se även farled 761-781

   

  Åminne 2,4 m farled fram till en ankringsplats 500 m utanför Åminne: En ny farled har färdigställts 26.5.2015 från Bergöfarleden in till Åminne. I dagens läge har farleden dragits till en skyddad ankringsplats lämplig för ankring endast i vackert väder. Ankringsplatsen ligger omkring en halv sjömil utanför Åminne.  Farleden har djupsäkrats i enlighet med NAVI-reglerna och farledsdjupet är 3,2 meter vid medelvattenstånd år 2010. Då säkerhetsmarginalen utgör 0,8 m är det officiella ledgångsdjupet fastställt till 2,4 meter men endast fram till ankrigsplatsen. Farleden utgör därmed allmän lokal djupsäkrad farled i klass fem. Farled nr 916 Åminne farled. Vi kommer att återge en förbättrad farledsbeskrivning här så fort vi fått vetskap om att den betydligt grundare båtrutten (ca 1,5 m farledsdjup) in till bryggorna har fått en godtagbar utremning.

   

  Bergö näromgivnings samtliga planerade farleder är därmed färdigställda 25.6.2015. Arbeten har påbörjats år 2014 med de inre farlederna på östra och norra sidan av Bergö och nu har också samtliga farleder på västra och södra sidan av Bergör färdigställts och kan nu seglas obehindrat. Bergö näromgivnings farleder.

   

  Långskärs 2,4 m farled, 26 05 2015: Farleden har fått ny utremning nämnda datum och tidigare remmare har (delvis) tagits bort. Farleden markeras nu av två rö-gröna remmarpar i dimension 100 mm. Farleden har uppgraderats till allmän lokal djupsäkrad farled i klass fem.  Farleden har djupsäkrats i enlighet med NAVI-reglerna och farledsdjupet är säkrat till 2,0 meter vid medelvattenstånd år 2010. Då säkerhetsmarginalen utgör 0,4 m är det officiella ledgångsdjupet fastställt till 1,6 meter. Farleden är de facto säkrad till 3,2 meter fram till sista remmarporten. Därefter har stången satts på 2,0 meters djup. I själva verket är det något djupare om man håller sig precis mitt i linjen fram till huvudbryggan. Ekolodet visar 3,0 meter fram till en vall som då hamnen byggdes bildats i porten på ca 2,5 meters djup varefter följer en ca 3,0 m djup grävd grop och sedan grundar det upp till 2,5 meter fram mot huvudbryggan enligt ekolodet. På sidan om linjen har grävmaskinen grävt mycket ojämt och lämnat små kullar här och där varför stångramningen måste utföras med ramstången på endast 2,0 meter. Farled nr 895 Långskärs farled.

   

  Fäliskär (Rönnskären) 2,4 m farled, 21 05 2015: Den nya och något österut flyttade farledslinjen till Fäliskär (Rönnskären) försågs med remmare i dimension 100 mm hösten 2014 efter att fördjupningsarbetena i farleden färdigställts. Isen har tagit tre st remmare och de har nu åter satts på plats 20e maj 2015. Observera att styrtavlorna har tagits ner av den orsaken att linjen flyttat något mer än tio meter öster om tidigare linjen. Sektorn vid Deriskär in mot Fäliskäret stämmer inte med verkligheten och kommer att släckas ner för gott. Remmarna är nu betydligt fler, vilket betyder att man under höstarna gott klarar sig med lampa. Länk till farledsbeskrivningen: Farled nr 939 Fäliskärs farled 

   

  Bergö-Utberget-Rönnskären 2,4 m farled, 21 05 2015: Farleden har färdigställts 20e maj 2015. Farleden har uppgraderats till allmän lokal djupsäkrad farled i klass fem. Farleden har djupsäkrats i enlighet med NAVI-reglerna och farledsdjupet är 3,2 meter vid medelvattenstånd år 2010. Då säkerhetsmarginalen utgör 0,8 m är det officiella ledgångsdjupet fastställt till 2,4 meter. Observera att sekorfyrarna vid passagen in mot Rönnskären har flyttats och linjen har ändrat där i någon mån. Längs med hela navigationslinjen har remmare flyttats och nya remmare har tillkommit. Trafikverket har inte ännu hunnit granska farleden. Länk till farledsbeskrivningen: Farled nr 937 Bergö-Rönnskär farled

   

  Bergö västra 3,6 m farled, 21 05 2015: Farleden är till största delen helt ny. Farleden har färdigställts 20e maj 2015. Farleden leder ner från Vasa-Rönnskärsfarleden västerom Malaxkallan ner till Bergöfärjan. Farleden leder även in till Ytterbådans fiskehamn. Farleden utgör allmän lokal djupsäkrad farled i klass fem. Farleden har djupsäkrats i enlighet med NAVI-reglerna och farledsdjupet är 4,4 meter vid medelvattenstånd år 2010. Då säkerhetsmarginalen utgör 0,8 m är det officiella ledgångsdjupet fastställt till 3,6 meter. Trafikverket har inte ännu hunnit granska farleden. Länk till farledsbeskrivningen: Farled nr 935 Bergö Västra farled

   

  Bergö västra fiskefarled med 3,5 meters ledgångsdjup, 21 05 2015: Farleden är helt ny. Farleden har färdigställts 20e maj 2015. Farleden leder från Ytterbådans fiskehamn ut på västra sidan av Molpehällorna ner mot Montells grynna långt nere i sydväst. Farleden utgör allmän lokal djupsäkrad farled i klass fem. Farleden har djupsäkrats i enlighet med NAVI-reglerna och farledsdjupet är 4,3 meter vid medelvattenstånd år 2010. Då säkerhetsmarginalen utgör 0,8 m är det officiella ledgångsdjupet fastställt till 3,5 meter. Trafikverket har inte ännu hunnit granska farleden. Länk till farledsbeskrivningen: Farled nr 891 Bergö västra fiskefarled. Observera att navigationslinjen från den här nya farleden mot Svettgrunds sektorfyr inte har djupsäkrats och att man med djupa båtar bör se upp nära anlutningen till basfarleden och kröka runt det förmodade grunda området i händelse att man väljer att gå i sektorn mot Svettgrund.

   

  Strömmingsbådans 2,4 m farled, 21 05 2015: Farleden är i sin helhet ny farled. Farleden utgår vid Jullkall från likaså helt nya Bergö västra fiskefarled och leder via Nisskallan södeer om Bergögaddarna ut till Strömmingsbådan. Farleden har färdigställts 20e maj 2015. Farleden utgör allmän lokal djupsäkrad farled i klass fem. Farleden har djupsäkrats i enlighet med NAVI-reglerna och farledsdjupet är 3,2 meter vid medelvattenstånd år 2010. Då säkerhetsmarginalen utgör 0,8 m är det officiella ledgångsdjupet fastställt till 2,4 meter.Trafikverket har inte ännu hunnit granska farleden. I farledsområdet mellan Nisskallan och Strömmingsbådan kan förekomma fiskebragder under sommaren 2015 fram till det att farleden slutligt registrerats. Länk till farledsbeskrivningen: Farled nr 890 Strömmingsbådans farled

   

  Strömmingsbådans hamns 2,2 m farled 21 05 2015: Farleden går från Strömmingsbådans nya farled in till hmanbassängen. Farleden har uppgraderats till allmän lokal djupsäkrad farled i klass fem. Farleden har djupsäkrats i enlighet med NAVI-reglerna och farledsdjupet är 2,6 meter vid medelvattenstånd år 2010 och utanför hamnen 2,8 meter. Då säkerhetsmarginalen utgör 0,6 m är det officiella ledgångsdjupet fastställt till 2,2 meter. Trafikverket har inte ännu hunnit granska farleden. Länk till farledsbeskrivningen: Farled nr 934 Strömmingsbådans hamns farled

   

  Södersunds besöksbryggas 2,4 m farled, 21 05 2015:  Farleden leder in till det tidigare färjfästet och innan för detta finns en besöksbrygga. Säkrat farledsdjup vid besöksbryggans spets utgör 2,8 meter. Farleden har uppgraderats till allmän lokal djupsäkrad farled i klass fem. Farleden har djupsäkrats i enlighet med NAVI-reglerna och farledsdjupet är 3,2 meter vid medelvattenstånd år 2010. Då säkerhetsmarginalen utgör 0,8 m är det officiella ledgångsdjupet fastställt till 2,4 meter. Sydremmaren har dragits några meter västerut i syfte att markera farledskanten. Länk till farledsbeskrivningen: Farled nr 933 Södersunds farled 

  Arbeten som utförts hösten 2014

   

  Fäliskär (Rönnskären)

  Fördjupningsarbeten utfördes hösten 2014 i farleden till Fäliskär. Farledsdjupet är granskat och är nu 3,2 meter fram till pontonbryggan. Ledgångsdjupet utgör 2,4 meter och farledsklassen höjs. Farleden flyttades något och styrtavlorna har tagits ner. Farleden har försett med större och fler remmare. Inseglings- och hamnbeskrivning återfinns under hamn och farledssidorna: Farled nr 939 Fäliskärs farled 

   

  Replot gästhamn

  Inseglingslinjen har besvärats av en moränås som legat ca 100 meter framför porten. Moränåsen har avlägsnats hösten 2014 och även hamnbassängen har fördjupats intill huvudbryggan. Farledsdjupet har säkrats till 3,2 meter och ledgångdjupet till bryggan bakom brandbåten utgör nu 2,4 meter. Inseglings- och hamnbeskrivning återfinns under hamn och farledssidorna. Notera att styrtavlorna (trianglar) fortsättningsvis är på plats. Det är möjligt att remmarna ligger fel eller för tillfället är borttagna på grund av det utförda fördjupningsarbetet, men inseglingslinjen är ok: Farled nr 695 Replot gästhamns farled

   

  Österö, Stråkavikens fiskehamn

  Hamnen fördjupades hösten 2014 och farledsdjupet är nu 3,2 meter. Remmarna sätts på plats någon gång mitt i sommaren 2015. För tillfället finns inga remmare.
  Inseglingen är i för sig rätt enkel och kan ske även utan att remmarna är på plats blott man tar det försiktigt. Bottnen utgörs av hård sand: Farled nr 672 Stråkavikens farled

   

  Ritgrund

  Inloppet har rensats från sten hösten 2014. Farledsdjupet har inte ännu säkrats inne i bassängen, men ekolodsresultatet tyder på ett farledsdjup uppgående till något över 180 cm, men bassängen och i synnerhet det djupa området är mycket snävt.
  Inseglings- och hamnbeskrivning återfinns under hamn och farledssidorna. Remmare kommer att placeras ut efter midsommar 2015, vilket även gäller en ny farled från Ritgrund upp till Kummelskär naturstation på Mickelsörarna.

   

  Arbeten utförda sommaren 2014

   

  Perisgrund farled

  Farleden leder upp från området nära Bergö färjan till Perisgrund båthamn. Farleden har förnyats och uppgraderats till allmän lokal djupsäkrad farled i klass fem. Farledsdjupet har säkrats till 3,2 meter i enlighet med NAVI-reglerna varför ett ledgångsdjup  med beaktande av säkerhetsmarginalen på 0,8 m har kunnat fastställas uppgående till 2,4 meter. Arbetet med ny pir vid båthamnen pågår och tillsvidare är det mycket vanskligt att angöra vid piren.

   

  Perisgrund-Sillgrund farled

  Farleden har färdigställts. Farleden har uppgraderats till allmän lokal djupsäkrad farled i klass fem.  Ledgångsdjupet utgör 1,2 meter till vilket tillkommer säkerhetsmarginalen uppgående till 0,8 meter.

   

  Perisgrund-Norrströmmen-Utberget farled

  Farleden har färdigställts. Farleden har uppgraderats till allmän lokal djupsäkrad farled i klass fem.  Ledgångsdjupet utgör 1,0 meter till vilket tillkommer säkerhetsmarginalen uppgående till 0,8 meter.

   

  Kristinestad, Hotell Kristinas farled

  Farleden upp till Hotellet har rensats från ett 30-tal stockar som stuckit rakt upp ur dyn till ca 1,5 meters djup. Tidigare har man knippat virke i den här åmynningen (Tjöck å) och resterna av stock hade inte rensats bort heltäckande. Farledsområdet har granskats och befunnits att ett farledsdjup uppgående till 2,8 meter är möjligt. En farled med ledgångsdjupet 2,2 meter remmas ut förhoppningsvis redan i augusti 2015. Inseglings- och hamnbeskrivning återfinns under hamn och farledssidorna.

   

  Kristinestads båtfarled söden om Kristinestadsudden


  Farleden har säkrats med stångramning så att ledgångsdjupet nu är fastställt till 2,0 meter i stället för tidigare 1,8 meter och farledslinjen har rätats ut på ett ställe. Farled nr 1055 Kristinestads båtfarled

   

  Norrskär

  Båtrutterna vid Norrskär har granskats, säkrats och graderats upp till farleder och remmarna liksom farledslinjerna har justerats. Båtrutternas farledsklasser har höjts till allmänna lokala farleder i klass fem. Ledgångsdjupen till ankring utanför hamnen utgör nu 2,4 meter från norr och från söder. Farledsdjupet i linjerna från norr och söder utgör 3,2 meter. Norrskärs inlopp begränsas dock av ett hinder på 180 cm djup. Inseglings- och hamnbeskrivning återfinns under hamn och farledssidorna. Farleder nr 750 Norrskärs 2,4 meters farleder och farled nr 753 Norrskärs östra 1,6 meters farled

   

  Arbeten utförda säsongen 2013

   

  Kilens farled, Sideby

  Farleden och hamnen har fördjupats. Inne i hamnen nya remmare och de innersta styrtavlorna har tagits ner. Farledsjupet fram till huvudbryggan utgör nu 3,2 meter och ledgångsdjupet är 2,4 meter. Inseglings- och hamnbeskrivning återfinns under hamn och farledssidorna. Farleden har tagits i bruk i sin nya form. Farled nr 1090 Kilens farled

   

  Kummelgrunds farled, Skaftung

  Farleden som kommer norrifrån till Kummelgrunds brygga har justerats. Farledsdjupet fram till beställningsrestaurangens brygga utgör nu 3,2 meter och ledgångsdjupet är 2,4 meter. Tyvärr är restaurangen för tillfället stängd och söker ny ägare. Inseglings- och hamnbeskrivning återfinns under hamn och farledssidorna. Farled 1070 Kummelgrunds farled

   

  Klobbskat-Malskär farled

  Farleden har granskats och säkrats. Den har tidigare remmats ut. Farledsdjupet utgör 3,2 meter och ledgångsdjupet utgör 2,6 meter. Farleden införs i registren. Länk till farledsbeskrivningen: Herrmansbåda farled nr 727

   

  Malskär-Ebbskär farled

  Farleden har granskats och säkrats. Den har tidigare remmats ut. Farledsdjupet utgör 2,0 meter och ledgångsdjupet utgör 1,4 meter. Farleden införs i registren. Länk till farledsbeskrivningen: Malskär-Ebbskär farled nr 726