Solrutten - Aurinkoreitti

  Principerna för farledsplanering och de farledsbeskrivningar som finns i Solruttens hemsidor

  Den slutliga farledsplaneringen föregås av en täckande sjömätning som vanligen utförs dels som heltäckande ekolodning och dels genom stångramning (populärt även kallat "trallning"). Arbetet får utföras endast av licencerat yrkesfolk och utrustningen skall vara besiktigad av Trafikverket. Positionsprotokollen säkras med modern satellitteknik.  De säkrade farledsdjupen fastställs av Trafikverkets farledsenhet, förs in i Trafikverkets kartdatabas, och farledsplanerna kan sedan byggas på djupsäkrat kartdata. Farlederna planeras så att de får en för förhållandena och ändamålet tillräcklig bredd och den säkerhetsutrustning i form av remmare och eventuella linjetavlor som direktiven föreskriver. Modern navigeringsteknik har medfört att linjetavlor och fyrar kommer att bli färre med tiden. Farledsplanering utförs av ingenjörer med särskild licens för ändamålet.

  Allmänna lokala farleder i klass fem:

  Allmänna lokala farleder i klass fem har ekolodats heltäckande och säkrats med stång. I finska sjökort (exempelvis F-seriens båtsportkort för Österbottens del) anges den här farledsvarianten med heldragna navigationslinjer med ledgångsdjupet angivet.

  Säkerhetsmarginalen mellan det säkrade farledsjupet (stångramningsdjupet), i förhållande till ett givet medelvattenstånd (MW) och det seglationsdjup som anges för respektive farled varierar. För allmänna lokala farleder i klass fem gäller vanligen en 80 cm säkerhetsmarginal för sjögång, vattenståndsväxlingar och det att båtskorven sugs ner av båtens fart. I hamnområden och kanaler där hastigheterna är låga och där inte sjögång förekommer kan säkerhetsmarginalen utgöra 40-60 cm. Det säkrade farledsjupet anges med en egen djupsymbol (violett djupsiffra i ett "fat") och i vårt material anges det säkrade området med en streckad violett gräns (den kan vara heldragen såsom i officiella hamnsjökort. Vi prövar oss ännu fram). Det säkrade området kan sträcka sig utanför det egentliga farledsområdet. Det kan ju nämnas att ramning för säkerhets skull sker med ett överdjup på ramstången på några centimeter, för att ge marginal för svaj under sjömätningen.

  Allmänna lokala farleder kan vara så smala som 10 meter i bredd på några få ställen och i de fallen är det viktigt att ta det varsamt då väjningmån inte finns i de fallen.

  Medelvattenståndet, till vilket vanligen hänvisas i vårt material, gällande allmänna lokala farleder i klass fem, utgörs av medelvattenståndet år 2010 (MW2010) till den närmast liggande mareografen. Landhöjningen uppgående till 0,8 - 0,9 millimeter per år skall beaktas efter det.

   

  Allmänna lokala båtrutter i klass 6:

  Allmänna lokala båtrutter har vanligen inte sjömätts och säkrats. I finska sjökort (för Österbottens del gäller F-seriens båtsportkort) anges den här farledsvarianten med streckade navigationslinjer med ett indikativt seglationsdjup eller inget seglationsdjup alls. Till havs kan förekomma att navigationslinjer i sjökortet anges med streckad linje bl.a. i syfte att hålla i sär sjötrafik från fiskeområden.

   

  Enskilda båtrutter:

  Inom ramen för Solruttens farledsprojekt 2010 - 2016 har vi låtit djupundersöka och säkra även några enskilda båtrutter och de finns beskrivna bland inseglingsbeskrivningarna. Därtill finns stora mängder enskilda båtrutter, som båtklubbarna upprätthåller. Information om dessa finns att få i Kristinestads båtsportkort, Sundom Båt- och Farledsklubbs Båtsportskort (tre st kort omfattande Korsnäs till Vörå) och Skärgårdsrådets båtsportskort (Larsmonejden). De här rutterna finns inte i de officiella sjökortsregister Trafikverket upprätthåller. Ofta är de enligt nya regler utmärkta med blå-vita remmare.

   

  Stångramningsprinciper

  Enligt finska anvisningar säkras farlederna heltäckande genom att det utförs sk.stångramning. Ramningsflottens framfart registreras med specialsatellitsystem på en kartplotter i ett format som kan öppnas och hanteras av Trafikverket. För att Trafikeverket slutligt skall kunna godkänna farleden såsom allmän lokal farled i klass 1-5 krävs att ramingen skall vara utförd utan luckor i plotterns protokoll. Ramningsfarkosterna granskas och licensieras av Trafikverket. De sjömätningar Wasa Segelförening, Bergö Fiskargille och Solrutten låtit utföra har gjorts enligt de här principerna och har godkänts och införts i Trafikverkets kartdatabas.

  Ramningen kompletteras ofta med en heltäckande ekolodning, som ger en skarp bottenkarta. På djupa vatten behöver inte ramning utföras och där räcker det med heltäckande ekolodning. I den heltäckande ekolodningen kan det förekomma små fel med marginaler upp till 40 cm och i värsta fall till och med mer, vilket beror på att spetsiga stenar kan bli i ekolodets skugga och feltolkas av instrumentet. Ekolod för båtsportsbruk kan ge ännu större fel än de ekolod för yrkesbruk vi använt i undersökningarna.