Solrutten - Aurinkoreitti

  Farledsägande och farledsunderhåll

   

  Farledskategorierna allmänna farleder i klass 1 - 4 :

  I Österbotten ägs och underhålls handelsfarlederna i klass 1-3 av Trafikverket. Handelsfarleder utmärkta med grå sektorer används även i vintertrafik och övriga skall kunna vara navigerbara i svåra förhållanden. Handelsfarlederna är belysta.

  Basfarleden i klass fyra går upp längs med kusten och är delvis belyst och i övrigt planerad så att den skall vara relativt lättnavigerad även nattetid, vilket sommartid inte är någon utmaning i våra ljusa förhållanden. Basfarleden ägs och underhålls av Trafikverket. Basfarleden är i officiella sjökort utmärkt med en grön linje.

  Skador på säkerhetsutrustningen i handelsfarleder och i basfarleden repareras så fort det är tekniskt möjligt.

   

  Farledskategori allmänna farleder i klass fem :

  Allmänna lokala djupsäkrade farleder i klass fem är i Trafikverkets allmänna sjökort utmärkta med heldragen svart linje. Principerna för hur de här farledernas djup har säkrats finns beskrivet i avsnittet om sjömätningsprinciper. Allmänna lokala farleder kan förutom Trafikverket vara ägda av kommuner och i några få fall av andra samfund. För de kommunalt ägda farledenas underhåll svarar en brokig skara aktörer. I flertalet fall utgörs underhållarna av de föreningar som deltagit i Solruttens sjömätningsprojekt. Underhållare är rapporteringsskyldiga till farledsägarna, som i sin tur är rapporteringsskyldiga till Trafikverket varje år senast sista juni.

  Skador på säkerhetsutrustningen (remmare) för de allmänna farlederna i klass fem skall åtgärdas senast inom en månad efter att farledens ägare (farledshållaren) fått vetskap om uppstådd skada. det här tolkas även så att farledernas säkerhetsutrustning skall vara granskad och på plats omkring en månad efter islossningen och senast första veckan i juni. I teorin betyder det även att farleden kan avlägsnas en månad före farleden fryser fast, men det skall nog anmälas till Trafikverket i så fall. I vissa områden där isens rörelser med sina miljontals ton av krafter förstör allt i sin väg avlägsnas en del säkerhetsutrustning. Speciellt gäller det här områden där isvallarna kan nå ner till stora djup och likt schaktblad i rörelse dra med sig allt inklusive stora stenblock i händelse att islossningen sker under stormförhållanden. I sådana områden granskas även farledsdjup med jämna mellanrum.

   

  Farledskategori allmänna farleder i klass sex, så kallade "båtrutter" :

  Den här kategorin farleder anges i allmänna sjökort med streckade linjer. Farledsområdet har inte djupsäkrats enligt de gällande direktiv och principer som gäller för kategori fem. De här farlederna (båtrutterna) är dock formellt registrerade och skall underhållas exakt enligt samma regler som gäller för allmänna lokala farleder i klass fem. I de flesta fall är det lokala båtklubbar som utgör såväl ägare som underhållare.

  Det gäller att se upp med farledsinformation som finns att få digitalt eller via diverse nätportaler. De här gör ofta inte skillnad mellan de olika kategorierna farleder, varför det är skäl att ha ett sjökort i pappersform med sig då man navigerar i det österbottniska kustlandet.

  Det bästa sjökort man kan ha ombord utgörs av Trafikverkets sjökortsserie F. 

  Närmare information om finska sjökort hittas över följande länk: http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/s/trafiknat/sjokort

   

  Övriga båtsportsleder och båtsportskort:

  De steniga förhållandena vid den österbottniska kusten har föranlett båtklubbarna att även anlägga egna inofficiellt utmärkta och därmed icke registrerade båtleder. Det finns hundratals sjömil såadna båtleder i huvudsak avsedda för motorbåtar.

  De flesta sådana båtleder finns dokumenterade i båtsportskort som säljs lokalt. Sundom Båt- och Farledsklubb har gett ut tre serier. Ett sjökort omfattar området omedelbart runt Vasa, ett annat området omedelbart norr om Vasa och ett tredje omfattar området omedelbart söder om Vasa. På så sätt täcker de här tre sjökorten motorbåtslederna i Korsnäs, Malax, Vasa, Korsholm och Vörå kommuners vattenområden. Kristinestads Segelförenings navigationsklubb har gett ut ett sjökort som täcker området i Kaskö-Kristinestadsnejden. Skärgårdsrådet i Larsmo har gett ut ett sjökort som täcker Larsmo skärgård. Endast Nykarelbynejden och Närpesnejden saknar sådana båtsportskort ämnade för motorbåtssport. Närpes Skepparklubb utger ett sjökort där rutterna delges indikativt.