Solrutten - Aurinkoreitti

  Bästa båtfarare !

  I marginalen hittar du användbar information om hur farlederna i Österbotten i allmänhet är utformade och enligt vilka principer de har byggts.

  I marginalen hittar du bl.a. teckenförklaringar till kartmaterialet.

  Andelslaget Solruttens mål och syfte

  Omkring år 1990 myntades marknadsföringsnamnet Solrutten av Kvarkenrådet i syfte att ha ett namn för företeelsen och för båtfarare marknadsföra Österbottens besöksplatser. Namnet härleds från de ljusa sommarnätterna vid Finlands västkust.

  Andelslaget Solrutten utgör ett nätverk som har som mål att sammanföra aktörer längs med den österbottniska kusten i syfte att befrämja tillgängligheten. Båtlivets utgör en bred folkrörelse där villaliv, skogsbruk, fiske, jakt, friluftsliv och turism har ett gemensamt behov av goda båtleder, angöringplatser och platser för friluftsliv. Båt- och villaliv utgör en livskvalitativ hörnsten och ”stressbrake” för österbottningen. Området där andelslaget strävar till att koordinera insatserna sträcker sig från Sideby (Kristinestad) i söder till Ohtakari (Karleby) i norr.

  Solruttenaktörerna förverkligar målsättningarna genom att i samarbete med myndigheter, kommuner och andra aktörer inrätta, utveckla och upprätthålla och båtrutter och besöksplatser i skärgården. Andelslaget bistår sina aktörer och samarbetspartners med konsultation och kunskapsförmedling.

  Solrutten:

  • främjar sjösäkerheten för båtförare genom att samordna upprätthållande och förbättrande av båtleder i syfte att öka tillgänglighet och sjösäkerhet i Österbottens skärgårdsområde
  • befrämjar utvecklandet av besöksanläggningar för båtfarare genom att upprätthålla naturstationer (för närvarnde upprätthålls 7 st) för bl.a. Forststyrelsens räkning
  • upprätthåller och främjar utvecklandet av naturhamnar, utskärsbryggor, utskärsbastur och utskärsstugor
  • handhar entreprenadverksamhet för förbättrandet av båtrutter och anläggningar för båtfarare
  • breddar tillgängligheten för fler kategorier skärgårdsbesökare
  • förmedlar och delar kunskap som befrämjar båtliv

  Genom Solruttenprojekten 2010 – 2023 har över 600 km undersökta och förbättrade farleder kunnat uppgraderas och införas i sjökartsystemen. Därutöver har ca 200 km rutter sjömätts och graderas upp som bäst. Tack vare projekten har ett 50-tal allmänna besöksplatser i Kustösterbotten kunnat göras tillgängliga för båtfarare. Före projekten inleddes år 2010 var de tillgängliga besöksplatserna i Österbotten 7 st.

  Andelslaget utgör ett samfund som verkar i ideellt syfte och har ett 50-tal ägarsamfund omfattande främst båtklubbar och fiskargillen i området. Vinstmedlen används i den egna verksamheten och det görs inga utdelningar.

   

  Solruttens farledsverksamhet

  I Kustösterbotten finns totalt över 3.000 kilometer båtrutter och farleder, som utrustats med remmare och andra säkerhetsanordningar. Båtrutterna och farlederna upprätthålls till en övervägande del av privata aktörer till en del av staten, till en mindre del av kommunerna.

   

  De privata aktörerna upprätthåller ca 2.000 km allmänna och enskilda båtrutter och farleder:

  I mer än 50 år har fiskargillen, båtklubbar och lokala villabor systematiskt upprätthållit båtrutter i regionen. I Österbotten finns omkring 2000 km farleder och båtrutter, som klubbarna utrustat med remmare, i folkligt tal ”prickar”. Totalt finns ca 4.000 remmare utplacerade av vilka de grövre, ca 1000 st, underhålls i samarbete inom Solruttenstrukturen.

  Redan år 1977 har Skärgårdsrådet grundats i Larsmo i syfte att lokalt utveckla båtrutter och besöksplatser, samt förvalta den utrustning som behövs norr om Nykarleby. Skärgårdsrådet har därmed agerat pionjär som lokalt visat hur man kan organisera utvecklingen av tillgänglighet i skärgården.

  Inom Solruttens gemenskap samsas man sedan år 2014 om att i samarbete mellan båtklubbarna och fiskargillena upprätthålla omkring 500 km medelstora allmänna farleder utrustade med ca 1000 st. grövre remmare. För ändamålet inledde man planeringen av ett gemensamt sjömätnings och registreringsprojekt år 2009 även i syfte att skapa en mer organiserad struktur och projekten inleddes år 2012. De inledande undersöknings- och investeringsprojekten kostade ca 3 mlj. euro med kostnaderna jämt fördelade mellan privata aktörer, kommunerna, staten EU-fonder och Trafikverket. År 2014 har man organiserat sig under namnet Andelslaget Solrutten, i syfte att hantera administration, rapportering till myndigheterna, arbetsbåt, utrustning och lager. Senare har Solruttenstiftelsen grundats i syfte att administrera och äga den utrustning som behövs och Andelslaget Solrutten har fortsatt sköta lager och administration.

  Utöver detta sköter båtklubbarna och fiskargillena var och en enskilt de minsta allmänna och enskilda båtrutterna, totalt 1500 km rutter, utrustade med omkring 3000 st. mindre remmare. I de här rutterna rör sig ett betydande antal båtar. En betydande del av de här rutterna är inte sjömätta, djupsäkrade, och ofta brister det i farledsplanering. Många av dem är därför farliga att använda och speciellt då i mörker och dåligt väder. De kontinuerligt pågående sjömätningsprojekten går ut på att styra upp detta missförhållande i syfte att höja sjösäkerhet och tillgänglighet.

   

  Statens och kommunernas allmänna farleder:

  Staten svarar för underhållet av de största allmänna farlederna på ca 800 km, utrustade med knappt 1000 remmare. Kommunerna och hamnbolagen upprätthåller även de en mindre del farleder till handelshamnar och till några fiskehamnar.

   

  Solrutten utvecklar och underhåller besöksplatser

  År 2018 tog andelsstämman beslutet att utvidga verksamheten till att underhålla och administrera sådana utfärdshamnar som kräver stora resurser och att fler klubbar delar på ansvar och skötsel. Båtklubbarna och fiskargillena sköter redan var och en enskilt över ett 50-tal utfärdsplatser i skärgården, men man upplevde att det finns viktiga objekt man för att lyckas måste ta sig an i en större gemenskap.

  Solrutten har därför tagit ansvar för underhållet och utvecklingen av Forststyrelsens naturstationer (tidigare sjöbevaknings- och lotsstationer) Yttergrund (Sideby), Gåshällan (Närpes), Molpehällorna (Korsnäs), Rönnskär (Malax), Mickelsörarna (Vörå), Stubben (Nykarleby) och förhandlingar pågår om att ta över skötseln av Norrskär (Korsholm) under efter säsongen 2023. Solrutten arrenderar också utskären Kisbocken (i Mickelsör-arkipelagen) och Stora Kalkskär (i Oravaisarkipelagen). Utskären förvaltas i tätt samarbete mellan Solruttens lokalt verkande medlemssamfund och föreningen Håll Skärgården Ren r.f.

  Uppdaterad 2024 01