Solrutten - Aurinkoreitti

  Bästa båtfarare !

  Här hittar du användbar information om hur farlederna i Österbotten i allmänhet är utformade och enligt vilka principer de har byggts.

  Här hittar du teckenförklaringar till kartmaterialet.

  Båtfararnas föreningar (båtklubbar, fiskargillen, mark- och vattenägarsamfund) i Österbotten har åren 2010-2016 med gemensamma krafter och tillsammans med Trafikverkets farledsenhet i Vasa genomfört ett omfattande farledsprojekt. Syftet har varit att skapa en säkrare infrastruktur för yrkesfiske, fritid och turism och öppna för en större åtkomlighet till hamnar och besöksplatser. Sammanlagt har projektet omfattat 90 st. farleder, rutter totalt omfattande 500 km. Projektet, som initierats av Maxmo Skärgårds samfällighet, har berört 62 st. båthamnar. Undersökningarna och farledsplaneringen har koordinerats av Wasa Segelförening. Investeringarna i remmare och arbetsbåt har koordinerats av Bergö Fiskargille.

  Andelslaget Solrutten har bildats av de deltagande föreningarna i syfte att administrera skötseln av och koordinera det fortsatta arbetet med att utveckla strukturen. Andelslagets uppgift är även att upprätthålla information till båtfarare som rör sig i Österbotten. Andelslaget verkar i ideellt syfte. 

  Avsikten är att slutföra de här projekten år 2016. Det nya F-sjökortet väntas utkomma till Helsingfors båtmässa i februari 2017. 

  Vi hoppas vi skall kunna förse båtfarare med den tilläggsinformation många länge frågat efter och som krävs för att tryggt kunna färdas i regionens krävande farleder och angöra dess hamnar.

  Vi behöver referensgrupper och därför ser vi gärna att du registrerar dig i Solrutten och på de här sidorna hittar du information om hur det går till. 

  Projektet har stöd av EU, Finska staten, 11 st berörda kustkommuner och ett stort antal föreningar, företag och privatpersoner.

  (Publ. 08042016+fi)