Solrutten - Aurinkoreitti

Andelslaget Solrutten

Osuuskunnan kieli on ruotsi joten toistaiseksi käännöstyö on tekemättä

 

1.     Firmanamn och hemort

Andelslagets namn är Andelslaget Solrutten, på finska Osuuskunta Aurinkoreitti, och dess hemort är Malax.

 

2.     Verksamhetsområde

Detta andelslags uppgift är att gemensamt fullfölja ett i huvudsak ideellt syfte.

Föremålet för andelslagets verksamhet är att främja medlemmarnas tillgång till infrastruktur i den österbottniska skärgården, samt underlätta möjligheterna till skärgårdsturism. Andelslaget kan utrusta, underhålla och förvalta farleder. Andelslaget kan för att förverkliga ändamålet underhålla, förvalta, hyra eller förvärva farkoster och andra fordon, anläggningar, byggnader och fastigheter. Andelslaget utvecklar och producerar service-, marknadsförings-, informations- och konsulttjänster för detta ändamål. Andelslaget kan även betjäna andra än de egna medlemmarna.

Andelslaget äger rätt att genom avtal mellan styrelsen och andra aktörer erbjuda andelslagets tjänster även åt icke medlemmar. Andelslaget kan köpa, sälja, hyra eller inneha fastigheter, värdepapper eller annan egendom.

 

3.     Att bli medlem

Som medlem i andelslaget kan godkännas inhemska offentliga och privaträttsliga sammanslutningar och enskilda finska medborgare.

Styrelsen, beslutar om antagande och uteslutande av medlem. Medlem kan anmäla om sin uppsägning av medlemskap tidigast 2 år efter det att medlemskapet inletts. Anmälan om utträde ur andelslaget görs skriftligen till styrelsen.

Sökande, som styrelsen godkänner, blir medlem efter att ha betalt sin andel. Medlemsantalet är obegränsat.

 

4.     Medlems uteslutande 

Medlem kan uteslutas ur andelslaget om medlem trots påminnelse, inte fullgör sina betalningar till andelslaget inom utsatt tid eller underlåter att fullfölja medlemskapets skyldigheter.

Beslut om uteslutande av medlem fattas av andelsstämman.

 

 5.     Andelar och insatser samt anslutningsavgift

Varje medlem tar del i andelslaget med en eller flera insatser om 100 euro. Insatsen bör betalas på en gång inom en månad räknat från det att medlemskapet blivit godkänt.

Medlem är skyldig att betala en anslutningsavgift vid inträdet till andelslaget.

Andelsstämman kan besluta om särskild anslutningsavgift per andel. Anslutningsavgiften skall basera sig på den merutgift som den nya andelen påverkar andelslaget och den nya andelens del i andelslagets tidigare tillgångar.

 

 6.     Medlemmarnas personliga ansvar

Medlemmarna ansvarar inte personligen för andelslagets förbindelser eller andra åtaganden.

 

7.     Utträde ur andelslaget 

Medlem har inte rätt att utträda ur andelslaget förrän minst två år förflutit sedan han blivit godkänd som medlem. Medlem som därefter önskar utträda, bör skriftligen anmäla om utträde till styrelsen. (Lagen om andelslag 3:4)

 

8.     Returnering av andelen

När en medlem avgått återbetalas insatsen i enlighet med lag om andelslag.

 

 9.     Reservfond

Andelslaget har en reservfond i enlighet med i lagen om andelslag föreskrivet sätt (16 § 7).

 

10.  Andelsstämma 

Ordinarie andelsstämma ska hållas inom sex månader från bokföringsperiodens slut vid en tidpunkt som fastställts av styrelsen. Extra andelsstämma ska hållas, då styrelsen besluter om det eller stämma enligt lag bör hållas.                 

Vid stämman har varje medlem en röst. Som stämmans beslut gäller den åsikt, som omfattas av medlemmar med mer än hälften av de avgivna rösterna.

 

11.  Ordinarie andelsstämma

 

På ordinarie andelsstämma behandlas följande ärenden:

föredrages

1)     bokslut som omfattar verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt bilagor och revisionsberättelse;

 beslutes

2)     om fastställande av bokslutet och balansräkningen

3)     om åtgärder som det enligt balansräkningen fastställda över- eller underskottet ger anledning till;

4)     om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för bokföringsperioden;

5)     om extra avgifter såsom årlig medlemsavgift;

6)     om styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden;

7)     om antalet medlemmar i styrelsen;

utses

8)     styrelsens medlemmar;

9)     en verksamhetsgranskare, och en suppleant för denne;

10)   en revisor vid behov, och en vice revisor; och dessutom

behandlas

10)  övriga i kallelsen nämnda ärenden.

 

12.  Övriga ärenden på andelsstämman 

Medlem har rätt att få ett ärende upptaget till behandling på andelsstämman, om han skriftligen yrkar på det hos styrelsen i så god tid att ärendet kan inkluderas i kallelsen till stämma.

 

13.  Ombud för medlem och biträde 

Vid andelsstämma har medlem rätt att med fullmakt företräda högst två andra medlemmar. Medlem och ombud får ha biträde på andelsstämman.

 

14.  Kallelse till andelsstämma 

Kallelse till andelsstämma delges medlemmarna till adress som finns i medlemsförteckningen eller till annan adress som andelslaget har kännedom om minst två veckor före stämmodagen som rekommenderat brev, per e-post eller för övrigt bevisligt skriftligen. I kallelsen skall nämnas ärenden som kommer att behandlas på stämman. Övriga meddelanden till medlemmarna tillkännages med rekommenderat brev.

 

15.  Styrelse 

Styrelsen består av minst tre och högst tio medlemmar. Styrelsemedlemmarna utses för tre år i sänder så att hälften av medlemmarna står i tur att avgå efter två år. Första gången dras det lott om vilka som ska stå i tur att avgå. En medlem som står i tur att avgå kan återväljas för högst tre treårsperioder.

Den som väljs till styrelseledamot ska ge sitt daterade och undertecknade samtycke till uppdraget. 

Styrelsen utser inom sig ordförande för ett år i sänder.

Avgångsålder för en styrelsemedlem som är utsedd av andelsstämman är 68 år, dock så att en person som nått denna ålder får kvarstå i sitt uppdrag till slutet av den styrelseperiod då denne fyller 68 år.

 

16.  Styrelsens uppgifter och beslutsfattande 

Styrelsen skall främja andelslagets intressen omsorgsfullt och sköta dess ärenden i enlighet med denna lag och stadgarna samt enligt andelsstämmans beslut och anvisningar.

Styrelsen är berättigad till att förvärva fast egendom för andelslaget samt att överlåta och för gäld inteckna andelslagets fasta egendom.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller verkställande direktör. Styrelsen är beslutför då mer än hälften av medlemmarna är närvarande. Under ordförandens frånvaro handhas ordförandeskapet för sammanträdet av en person som styrelsen utser inom sig.                                        

Som beslut gäller den åsikt som majoriteten företrätt, vid lika röstetal, den åsikt som företrätts av ordförande.

Vid styrelsens möten bör föras protokoll, där antecknas deltagarna, handlagda ärenden och fattade beslut samt, om meningsskiljaktigheter förekommit, vid mötet framställda förslag och verkställda omröstningar.

Protokollet undertecknas av mötets ordförande och av en person utvald av styrelsen.

Protokoll ska förses med löpande nummer och bevaras på betryggande sätt.

Utöver andra nämnda uppgifter bör styrelsen bl.a.:

1)     representera andelslaget och bevaka dess intressen;

2)     anställa och avskeda verkställande direktören samt besluta om dennes lönevillkor;

3)     besluta vem som vid förfall för verkställande direktör fungerar som hans suppleant;

4)     fastställa allmänna anvisningar för andelslagets verksamhet;

5)     godkänna andelslagets verksamhetsplan samt fastställa budgeten;

6)     godkänna bokslutet, som omfattar verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt förslag till över- eller underskottets användning samt framlägga bokslutet för andelsstämmans godkännande;

7)     sammankalla andelsstämma och förbereda ärendena som enligt lag och dessa stadgar ska behandlas eller annars anmäls till behandling;

8)     besluta om rätt att teckna firma och om beviljande av prokura för en eller flera personer. Styrelsen kan ge verkställande direktören samt en styrelsemedlem ensam eller tillsammans rätt att teckna firma;

 

17.  Verkställande direktör och verkställande direktörens uppgifter 

Andelslaget kan ha en verkställande direktör. Verkställande direktörens uppgift är att handha den direkta ledningen av andelslagets verksamhet i enlighet med styrelsens beslut och direktiv.  Verkställande direktören skall se till att andelslagets bokföring är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på betryggande sätt.

 

18.  Redovisningsperiod

Andelslagets redovisningsperiod omfattar ett kalenderår.

 

19.  Verksamhetsgranskare och revisorer 

Andelslaget har en verksamhetsgranskare och han har en suppleant.  Verksamhetsgranskare väljs för varje redovisningsperiod. Om andelslagets verksamhet har den omfattningen att gällande lag kräver detta eller om andelsstämman så besluter har andelslaget därutöver en ordinarie revisor och han har en vice revisor. Om ett CGR- eller GRM-revisorbolag väljs till revisor, väljs ingen vicerevisor. Revisor väljs tillsvidare.

Verksamhetsgranskare och suppleant liksom en eventuell revisor och vicerevisor ska ge sitt daterade och undertecknade samtycke till uppdraget.

 

20.  Andelslagets möte 

Ordinarie andelsstämma skall hållas inom sex månader från bokslutsperiodens slut på plats och tid som styrelsen fastslår.

 

21.  Upplösning av andelslaget

Beslut om frivillig upplösning av andelslaget och om att försätta det i likvidation fattas av andelsstämman med minst två tredjedels majoritet. Om andelslaget upplöses, besluter andelsstämman om hur

behållningen av andelslaget används

  

I övrigt tillämpas gällande lag om andelslag.            

 

Grund: Lagen om andelslag 14.6.2013/421 (lagen i kraft från och med 1.1.2014)