Solrutten - Aurinkoreitti

Inseglingsbeskrivning för Valsörarnas utfärdshamn, Äbbskär

Från havet leder västerifrån in en god allmän lokal djupsäkrad farled med ledgångsdjup 3,0 meter. Farleden är tydlig och gjord för att fungera även i mycket hårt väder, även nattetid, då hamnen även utgör skyddshamn. Hamnbassängen har för decennier sedan grävts för att ge tillräckligt djup vid den stora sjöbevakningsbrygga som Sjöbevakningen avlägsnade år 2012 då stationen lades ned och stationshuset revs. Kvar finns den mindre pontonbryggan, som Forststyrelsens naturtjänster äger och som man satsat på att sköta om. Bryggan är till för gästande båtar och har bojar. Från hamnen går en mycket fin vandringsled till fyrplatsen. Beträdelsförbudsskyltningen kan vara något missvisande och gäller inte vandringsleden, men under fåglars häckningstid får man absolut inte avvika från leden och egentligen inte i övrigt heller enligt fredningsbestämmelserna från 1934.!
 
För några decennier sedan byggdes en patrullfarled österut gennom sundet för sjöbevakningens behov (Farled 726). Farleden har djupsäkrats med stång till ett djup om 2,0 meter vid medelvattenståndet år 2010. Ledgångsdjupet utgör 1,4 meter således med 60 cm marginal för fart, svall och vattenväxlingar. Går man djupare än 1,4 m bör man således kolla vattenståndet med mareografen och beakta sjön och vinden. Speciellt vid porten i anslutning till Malskärs farled bör man vara mycket försiktig då sjögången kan vara betydande där. Från Malskär fortsätter patrulleringsleden som en 2,6 m farled till Klobbskat på insidan Björkögrunden. Den här enskilda farleden, byggd för sjöbevakningsstationen, har funnits i mer än tre årtionden men har inte införts i kartor ännu, men den är lika väl utmärkt med 160 mm grova remmare, som de bättre farlederna i klass fem. Från Malskär leder fler rutter österut (se spalten intill).
 
Det är skäl att vara uppmärksam på att den enskilda farled som leder upp från Malskär då strömmar kan ställa till det även om remmarna kollas varje vår av Björköbyorganisationerna. Efter islossningen ungefär en månad framåt är remmare ofta ur läge innan de hunnit rättas till. Remmarna kan alltså vara ur läge och det är därför skäl att hålla sig på linjetavlornas linjer. Farleden är smal.
 
Håll Skärgården Ren rf upprätthåller toalett och sophämtning. Området och vattenområdena ägs av Björköby delägarlag, som även förvaltar en stor del av de byggnader som är kvar, inkluderande bastun som nu hyrs av Björkö Båtklubb.
 
Inseglingsbeskrivning:
Uppdaterad 2024 03 01

Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.