Solrutten - Aurinkoreitti

Översikt över Korsholms inre skärgårds samt Vasas farleder

Svarta farleder utgör befintliga allmänna djupsäkrade farleder i klass fem. Blått färgade farleder utgör farleder som ingått i Solruttenprojektet.

Samtliga blått färgade navigationslinjer har åren 2010-2016 sjömätts och säkrats i enlighet med NAVI-direktiven. I allmänna sjökort anges den här kategorin farleder med heldragen navigationslinje. För allmänna farleder i klass fem, djupsäkrade, anges i sjökortet ett så kallat ledgångsdjup till vilket alltid tillkomer en säkerhetsmarginal. Den normala säkerhetsmarginalen utgör 80 cm, men i trånga passager där hastigheter och även sjögång är mindre kan 60 cm godkännas och i hamnar intill bryggorna till och med 50 cm i enskilda grundare fall. Det är att beakta att det skett förändringar och mindre flytt av navigationslinjer.

Farlederna 727 och 726 utgör enskilda farleder och ingår inte i allmänna sjökort även om de sjömätts och djupsäkrats på motsvarande sätt som allmänna lokala farleder. De här är även utmärkta enligt samma standard som allmänna farleder och lika farbara.