Solrutten - Aurinkoreitti

Sommarösunds båtrutt, farled nr 765

  0,8 m   

Båtrutten har remmats ut av Södra Vallgunds båtklubb i årtionden.  Intill Sommarösunds gamla lastbrygga har inte fördjupningsarbeten skett och knappt innanför den finns därför fortsättningsvis en grundare tröskel, vilket utdraget ur ekolodnigsprotokollet visar. Inom ramen för farledsprojektet gjordes förutom ett heltäckande ekolodningsprotokoll även ett försök till stångramning med sjömätningsfartyget med stången ställd på 160 cm djup. Sjömätningsfartygets stång körde dock fast en bit före bryggan vilket kan ses på skissen nedan. Djupast är det att förtöja vid bryggans norra sida, men se upp med att gå intill bryggspetsen där det är grunt liksom det är invid bryggans södra sida. De fyra remmarna söder om lastbryggan har dimension 100 mm. Fram till lastbryggan anges ett indikativt, icke djupsäkrat ledgångsdjup uppgående till 0,8 m.

Rutten fortsätter från lastbryggan in till en gästbrygga långt inne i Sommarösund invid simstranden. Hela viken har rensats fråns sten och ansamlat slam har grävts bort. Arbetena färdigställdes till år 2009. I genomsnitt har man rensat till ett djup vid medelvattenstånd på omkring 150-160 cm bortsätt från den tröskel som finns omedelbart efter Sommarösunds lastbrygga där djupet är osäkert kring 110-140 cm. Mycket grundgående båtar kan således fortsätta inåt viken. Rutten längre in har remmats med remmare av dimension 100 mm. För rutten inåt viken anges inget indikativt djup då gjorda sjömätningar efter grävningarna ansetts icke tillförlitliga.

Djupen gäller för medelvattenstånd år 2010, mareografen i Vasa. Farleden utgör allmän båtrutt i klass sex, icke djupsäkrad farled.

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.