Solrutten - Aurinkoreitti

Korsö-Berggrunds nya farledsbeskrivning. Farleder 761 och 781.

  2,4 m  

Farleden har färdigställts 17.6.2015 och kan nu seglas. Farleden utgör allmän lokal farled. Hela rutten har säkrats med stångramning i enlighet med NAVI-direktiven och ett farledsdjup uppgående till 3,2 meter har fastställts vid medelvattenstånd år 2010. Med beaktande av att säkerhetsmarginalen skall utgöra 80 cm uppges ett ledgångsdjup uppgående till 2,4 meter. Det här gäller även farled 767 till Sommarö Forts besöksbrygga vid Hålören (hamn 1562). Djupa båtar kan obehindrat gå försiktigt med stäven mot Larsbjörkasskärs besöksbygga (nr 1560) och hålla ankaret sträckt norrut.

I beskrivningen nedan utgör svarta remmare sådana vars position inte ändras och remmare med röd färg utgör flyttade eller nya remmare. Observera att linjen på en del avsnitt har flyttats något. 

 

Farled 781

Farleden har tidigare utgjort allmän lokal farled i klass sex (båtrutt) med indikativt ledgångsdjup 1,5 m och har vid midsommar 2015 uppgraderats till djupsäkrad allmän lokal farled i klass fem med säkrat ledgångsdjup 2,4 m. Navigationslinjens farledsdjup utgör 3,2 meter, säkerhetsmarginalen för fart, sjö och vattenväxlingar utgör således 80 cm. Djupen har fastställts 2015 enligt medelvattenstånd år 2010. Linjen har ändrat något och ävenså remmaruppsättningen. Remmardimensionen är 100 mm. Invid farleden finns Larsbjörkasskärs utfärdsbrygga. Djupa båtar kan anlägga vid den förutsatt att man ankrar och går in mot bryggspetsen försiktigt med stäven före. Farleden är på många ställen snäv så det gäller att hålla sig i farledsområdet.

 

Farled 761 


Farleden har färdigställts 17.6.2015 och kan nu seglas. Farlederna utgör allmän lokal farled. Hela rutten har säkrats med stångramning i enlighet med NAVI-direktiven och ett farledsdjup uppgående till 3,2 meter har fastställts vid medelvattenstånd år 2010. Med beaktande av att säkerhetsmarginalen skall utgöra 80 cm uppges nu ett ledgångsdjup uppgående till 2,4 meter.

Notera att de svarta remmarna utgör tidigare remmare och röda remmar har kommit till. För att göra båtrutten säkrare har tidigare remmare i huvudsak kompletterats med en motsatt remmare i syfte att bilda portar. På så sätt markeras båtruttens sidolinjer tydligare. Rutten är snäv och ytterst trafikerad. Sjöbevakningens (MV) utryckningsbåtar kan man möta i rutten. Hela rutten har djupsäkrats med stångramning med ramstången ställd på 3,2 meter, vilket även gäller navigationslinjen in till Sommarö forts brygga. Till Norra Vallgrund utgör ramningsdjupet 2,8 meter förutom innanför piren där det är ramat till 2,4 meter. Dunkarsörens navigationslinje (nr 784) har ramningsdjup 2,8 m. Ramningsdjupet till Bulleråsens utfärdsbrygga utgör 1,6 meter. 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.