Solrutten - Aurinkoreitti

Inledning

Vi har fokuserat på inseglingsbeskrivningar och en del trånga passager. Nytillkomna farleder beskrivs också i skisserna, men blott översiktligt.

Den österbottniska skärgården är grund och fylld med stenar varför det krävs noggrannhet vid navigering i farvattnen. Särskild noggrannhet krävs vid insegling och angöring vid besöksplatserna. Vi har gjort en ansats att utveckla inseglingsbeskrivningarna att svara mot önskemål som skeppare framfört. Det här gäller i synnerhet kommentarer som föramförts av de skeppare som har fritidsbåtar med känsliga kölar och stora köldjup. En del svåra passager beskrivs också.

Farlederna beskrivs kommunvis så att först följer en översikt ur vilken farledsavsnittens officiella farledsnumer framkommer. Därefter följer farlederna i nummerordning. Det här i syfte att underlätta navigering bland sidorna.

http://www.solrutten.fi/karta.html

Om man önskar rapportera saknad eller skadad remmare, eller annan olägenhet är det bra att även nämna farledens nummer. Nedan länk till rapporteringssidan (läggs in först till säsongen år 2017). Rapporten länkas direkt till ansvarig farledshållare (farledens ägare) och farledsunderhållare.

Sidorna "För Båtfarare"

I det första avsnittet beskrivs de symboler som används i inseglingsbeskrivningarna.

I det andra avsnittet beskrivs de principer som är vägledande för farledsplanering och sjömätningar i finska förhållanden och som styrt större delen av de farleder som beskrivs i det här avsnittet.

Uppgraderingsprojektets översiktskarta

Genom projektet har det tillkommit ett 20-tal tillgängliga och seglingsbara  goda besöksbryggor sedan senaste sjökort i F-serien publicerats. I kartbilagan visas även besöksmål på svenska sidan, även om de inte direkt ingått i projektet.

>> Översiktskartan i pdf-form