Solrutten - Aurinkoreitti

Inledning

Vi har fokuserat på inseglingsbeskrivningar och en del trånga passager. Nytillkomna farleder beskrivs också i skisserna, men endast översiktligt.

Den österbottniska skärgården är grund och fylld med stenar varför det krävs noggrannhet vid navigering i farvattnen. Särskild noggrannhet krävs vid insegling och angöring vid besöksplatserna. Vi har gjort en ansats att utveckla inseglingsbeskrivningarna att svara mot önskemål som skeppare framfört. Det här gäller i synnerhet kommentarer som framförts av de skeppare som har fritidsbåtar med känsliga kölar och stora köldjup. En del svåra passager beskrivs också.

Farlederna beskrivs kommunvis så att först följer en översikt ur vilken farledsavsnittens officiella farledsnummer framkommer. Därefter följer farlederna i nummerordning. Det här i syfte att underlätta navigering bland sidorna.

Det är bekvämast att använda kartsidans sökfunktioner

>> Till kartsökning

 

Det går också rätt bra att orientera in sig till regionen via sidan: "Farledsavsnittets områdesindelning"

Sidorna "För Båtfarare"

I det första avsnittet beskrivs de symboler som används i inseglingsbeskrivningarna.

I det andra avsnittet beskrivs kort de principer som är vägledande för farledsplanering och sjömätningar i finska förhållanden och som styrt större delen av de farleder som beskrivs i det här avsnittet.

Uppgraderingsprojektets översiktskarta

Genom projektet har det tillkommit ett 20-tal seglingsbara besöksbryggor som vi räknar med att kunna förse med farleder till säsongen år 2016. En del redan till säsongen år 2015. I avsnittet "farleder" anmäls invid inseglingsbeskrivningssidorna separat när farleden är klar att tas i bruk. I bild visas även besöksmål på svenska sidan, även om de inte direkt ingått i projektet.

>> Kartan i pdf-form