Solrutten - Aurinkoreitti

    Översikt över Malax och Korsnäs besöksplatser och inseglingsfarleder

    Svarta farleder , heldragna linjer, utgör befintliga allmänna djupsäkrade farleder i klass fem. Blått färgade farleder utgör allmänna och enskilda djupsäkrade farleder i klass fem som ingår i Solruttenprojektet. De streckade rutterna utgör icke sjömätta befintliga båtrutter i farledsklass sex avsedda för mindre motorbåtar.

    De gula streckade farlederna utgör relativt djupa befintliga fiskerutter, som redan i decennier stöds av sektorfyrar, men som saknar andra säkerhetsanordningar såsom exempelvis remmare och därför används rutterna främst av båtfarare med lokal kännedom. Här är också på sin plats med ett förtydligande: I sektorn in mot Svettgrund skall man med en djupare farkost vara aktsam och hålla sig endast till en begränsad del av sektorn om vilket närmare i detaljbeskrivningen. Sektorn har sjömätts hösten 2016.

    Den prickade rutten på norra sidan Bergö utgör en allmänt vedertagen navigationslinje ner till Bredhällan även om den direkt inte finns i sjökort. Många går också genom Rackelbådahålet mot stan. I omgivningen runt Malaxkallan gjordes omfattande sjömätingar men på grund av brist på medel har inte i övrigt de här nämnda gula och prickade rutterna sjömätts och säkrats inom ramen för projektet 2009-2016. Eventuellt görs detta framöver någon gång.