Solrutten - Aurinkoreitti

Norrströmmens farled, farled nr 942

  1,0 m  

Farleden är färdigställd och kan seglas. Trafikverket har registrerat farleden!

Farled nr 942: Populärt kallad Norrströmmens farled. Formellt heter farleden Utberget - Perisgrund farled. Farleden går från 3,6 meters farleden vid Utberget in mot Bergö och svänger sedan norrut för att ledan genom Norrströmmen till Perisgrund. Det är populärt att gå ut från mitten av farleden norrut upp mot Gåsgrund där man obehindrat kan segla s.k. "vita vatten", bara man undviker eventuella fiskeredskap.

Farleden har vid midsommaren 2014 klassats upp från båtrutt i allmän farledsklass sex till allmän djupsäkrad lokal farled i farledsklass fem. Det här betyder att farleden i fortsatt sjökortdokumnetation framställs med heldragen navigationslinje. Enligt NAVI sjämätningsregler har farledens djupgående säkerställts med stångramning, vilket skett mot medelvattenstånd MW 2010. Farledsdjupet är säkrat till 1,6 meter och ledgångsdjupet är då officiellt 1,0 meter då säkerhetsmarginalen till medelvattenstånd utgör 0,6 meter. Farleden underhålls av Bergö Båtklubb och Malax kommun utgör farledshållare.

Samtliga remmare har satts på plats 1a juli 2014.

 

Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.