Solrutten - Aurinkoreitti

    Översikt över farleder i Korsnäs och Malax

    Svarta farleder utgör befintliga allmänna djupsäkrade farleder i klass fem. Blått färgade farleder utgör farleder som ingår i Solruttenprojektet. De här farlederna har djupsäkrats och förutom farleden till Molpe och Strömsgrund har samtliga uppgraderats år 2015.

    De gula streckade farlederna utgör relativt djupa befintliga fiskerutter, som redan i decennier stöds av sektorfyrar, men som saknar andra säkerhetsanordningar såsom exempelvis remmare och därför används rutterna främst av båtfarar med lokal kännedom. Här är också på sin plats med ett förtydligande: I sektorn in mot Svettgrund skall man dock vika undan söderut för ett grund knappr för anslutningen till basfarleden.

    De streckade rutterna utgör befintliga båtrutter i farledsklass sex avsedda för mindre motorbåtar.