Solrutten - Aurinkoreitti

  PROTOKOLL

  BERGÖ FISKAREGILLE RF:S STYRELSEMÖTE DEN 11.1.2014

  Plats: Ytterbådans fiskehamn, servicebyggnaden, kl 19.00

   

  Närvarande:

  Erik V Söderholm, ordf.

  Andreas Haglund, sekr.

  Kurt West

  Bo-Johan Nyback, vice ordf.

  Jonny Sjöberg, kassör

   

  §1                        Mötets öppnande

  Ordförande öppnade årets första möte och hälsade alla välkomna.

   

  §2                        Mötets laglighet

  Mötet konsatetarades beslutfört då samtliga var närvarande.

   

  §3                        Godkännande av föredragningslistan

  Beslöts att som enda ärende behandla de slutliga detaljerna i grundandet av ett andelslag för gemensamma hanteringen av infrastrukturen i form av t.ex. farleder och båthamnar längs den österbottniska kusten. Ärendet har behandlats på tidigare möten där alla principer genomgåtts och godkänts.

   

  §4                        Beslut om grundandet av Andelslaget Solrutten och godkänna stadgarna för nämnda andelslag

  Benita Öling (CGR) och John Erickson har på styrelsens begäran utformat det slutliga förslaget till stadgar för Andelslaget Solrutten. Förslaget ligger till grund för diskussionerna.

  Beslöts grunda Andelslaget Solrutten och godkänna andelslagets stadgar i utskriven form.

  De godkända stadgarna bifogas protokollet. (Bilaga 1).

  Föreningens ordförande Söderholm och föreningens sekreterare Andreas Haglund befullmäktigas att inlämna handlingarna till handelsregistret.

   

  §5                        Beslut om styrelsemedelemmar och förtroendevalda till ovannämnda andelslag

  Beslöts att till styrelsemedlemmar välja fiskaregillets ordförande Erik V Söderholm, Trafikverkets farledstekniker Eirik Klockars och bokförare Jan-Erik Ravals.

  Beslöts att till verksamhetsgranskare välja John Erickson till verksamhetsgranskarens suppleant verkställande direktören Måns Hollming.

   

  §7                        Beslut om öppnande av konto för det under bildning varande Andelslaget Solrutten

  Beslöts öppna ett konto i Korsnäs Andelsbank för det under bildning varande Andelslaget Solrutten. Jan-Erik Ravals befullmäktigades öppna kontot.

   

  §8                        Beslut om inbetalning av insats i Andelslaget Solrutten

  Beslöts inbetala insatsen om 100 euro i Andelslaget Solrutten.

   

  §9                        Beslut om protokollets justering

                               Beslöts justera protokollet omedelbart med samtliga styrelsemedlemars undertecknande.

   

  §10                      Mötets avslutande

                               Ordförande avslutade mötet

   

  Bergö 11.1.2014

  Protokollet justerat

  Erik V Söderholm       Andreas Haglund           Kurt West         Bo-Johan Nyback        Jonny Sjöberg