Solrutten - Aurinkoreitti

  Ägaraktörernas farledsupprätthållande verksamhet

  Solruttenaktörerna, av vilka de flesta återfinns i Andelslaget Solruttens ägarlista, upprätthåller otaliga farleder och båtrutter i Kustösterbottens skärgård. Kommunerna upprätthåller en del mindre farleder, i huvudsak handelsfarledernas hamnar, fiskehamnsfarleder och en del mindre farleder till allmänna hamnar.Trafikledsverket upprätthåller handelsfarlederna, basfarleden upp längs kusten och en del mindre farleder till platser av betydande vikt för myndigheter och även en del betydande skyddshamnar.
   
  Farleder och båtrutter kategoriseras i flera olika kategorier, vilket speglar vilka krav de uppfyller, säkerhetsanordningar de utrustats med och hur de anges i de officiella sjökorten utgivna av Finska staten. För Kustösterbottens del hänvisar vi i våra texter vanligen till de finska sjökrotsseriernas så kallade F-sjökortsserie, som är gjort specifikt för just vårt landskap.
   
  Enligt sjötrafiklagen skall varje båt ha ett sjökort ombord (navigatorer godkänner myndigheterna inte) och Solrutten rekommenderar att man har med ombord åtminstone F-sjökortet eller dess motsvarighet för det område man rör sig i. Sedan kan man komplettera med andra eventuella icke officiella sjökort och navigatorer vid behov.
   
  Båtfarare bör också vara observanta på att principerna för farledsprickning har varierat under årtiondenas gång. I gamla sjökort angav prickarna ofta grundens läge, men i Finland har man på 90-talet uteslutande för de allmänna farledernas del övergått till en prickning där remmarna (prickarna) återger det säkrade farledsområdets ytterkant (tänk dig heldragna linjer mellan prickarna). Området utanför är alltså då inte säkrat oberoende vad som anges i sjökortet, vilket kryssande segelbåtsskeppare bör vara observanta på. Det är dessutom fortfarande möjligt att de här reglerna inte har följts vid förverkligande av båtrutter i kategori 6 och beträffande de enskilda båtrutterna där det kan förekomma att man känt behov av att märka ut någon enskild sten även om den ligger en god bit från rutten.
   
  Det förekommer nu också att enskilda båtrutter, på myndigheternas inrådan, har märkts ut med blåvita prickar, även om det här har mötts av mycket stor kritik från småbåtsskeppare  (i synnerhet  de helblåa och helvita som ersatt röda och  gröna) såsom ytterst förvillande då sjökorten ju ändå biekriver vad som är vad. Myndigheternas motiv har varit att göra skillnad på farleder i kategorierna ett till sex och enskilda båtrutter. Man har föreställt sig att skeppare inte vet var de rör sig och att de alltså inte har ett sjökort ombord (vilket alltså är olagligt) för egen kontroll. Det har även bland upprätthållare skett missförstånd och du kan som skeppare också eventuellt möta de här prickarna i officiella allmänna båtrutter i kategori sex, vilket alltså då är helt fel och man är skyldig som skeppare att anmärka observationen till myndighet precis på samma sätt som gäller för skadade och flyttade remmare.
   
  Solruttenaktörerna har i stor utsträckning försökt gå Synskadeförbundets önskan till mötes och vi har undvikit att i våra egna farleder använda röda och gröna remmare (i Sverige används ordet "prickar") och vi har använt dem i huvudsak i trånga leder där de ändå används i huvudsak parvis. Omkring 10 % av våra män har nämligen begränsningar i färgseendet och även vi upplever därför att det är en stor säkerhetsrisk att använda lateralremmare. 
   
   

  Farledskategorier

  De officiella farlederna indelas i sex olika kategorier.
  • Kategorierna 1-3 utgör officiella handelsfarleder. Navigering i dessa skall kunna ske i is, mörker och under svåra förhållanden. Svängradierna i de här kategorierna är betydande. De här farlederna upprätthålls uteslutande av Trafikledsverket och i vissa fall i samarbete med stora industriföretag och i hamnområden av kommuner. Säkerhetsnivån i de här farlederna är hög. Djupen säkras exempelvis kontinuerligt med stångramning och säkerhetsanordningar åtgärdas så gott som omedelbart då fel uppdagats.
  • Kategori 4 utgörs av den så kallade basfarleden, som i huvudsak går längs med kusten i Finland. I F-seriens sjökort är farleden utmärkt med en grön tilläggslinje. Farleden är djupsäkrad med stångramning och den är byggd så att den skall vara navigerbar under den mörka perioden och under svårare förhållanden. Den här farleden upprätthålls av Trafikledsverket. I höjd med Vasa upphör den så kallade "nautiska natten" (sedan släcks sjärnorna för hela sommaren och man kan inte navigera efter dem) kring de sista nätterna i april och återvänder först vid skolstarten något över hundra dagar senare kring den 15e augusti. Det här gör att det i stort sett endast är yrkessjöfart (och sommarstugägare som rör sig i egen hemvand rutt) i rörelse utanför de "vita nätternas" tidsperiod och det har därför inte funnits behov att rusta några andra mindre farleder för kategori 4 i våra trakter då det så gott som hela den aktiva säsongen är ljust om nätterna.
  • Kategori 5 utgörs av så kallade "allmänna farleder". De här är farleder som byggts med tillstånd av Regionförvaltningsverket och de återfinns då i de officiella sjökortsserierna. I de officiella sjökortsserierna anges de här farlederna med heldragen svart linje och båtförare skall vara observanta på att det här sättet att visualisera farled vanligen inte respekteras i elektronisk navigationsutrustning och inte heller i icke officiella sjökort, såsom exempelvis lokala båtsportskort (även om det verkar ha skett en förbättring nu). Då ekolod tills vidare inte varit att lita på till 100 % har de här farlederna djupsäkrats med stångramning (tvärliggande stång som förs på önskat djup och vars data särgranskas av Trafikledsverket). De som upprätthåller den här kategtorin farleder är skyldiga att åtgärda brister i säkerhetsanordningar senast en månad efter att upprätthållaren fått en officiell anmälan om uppdagad brist. Det är skäl att här understryka det faktum att det alltid, oberoende var eventuella prickar råkar ligga (eller har försvunnit), är på skepparens ansvar att försäkra sig om att farkosten ligger i farledsområdet. I synnerhet under våren efter islossningen är det skäl att vara observant. Farlederna i kategori 5 upprätthålls i huvudsak av Solruttenaktörerna och till en mindre del av Trafikverket och kommunerna. Farledernas ledgångsdjup anges i sjökortet och till det här legångsdjupet tillkommer ytterligare en säkerhetsmarginal på minst 80 cm. I hamnar och skyddade "kanaler" utgör säkerhetsmarginalen 60 cm.
  • Kategori 6 utgörs av så kallade "allmänna båtrutter". De här rutterna har även de i likhet med farlederna i kategori 5 byggts med tillstånd av Regionförvaltningsverket. De här rutterna upprätthålls så gott som uteslutande av Solruttens delägare och regelverket som gäller för underhåll är exakt detsamma som gäller för kategori fem. Vattenlagstekniskt har upprätthållarna av farleder och båtrutter i kategoreierna 1-6 stor rätt att åtgärda olägenheter såsom uppgrundning åsamkade av exempelvis landhöjningen (8 millimeter per år i Kustösterbotten) och isvallar som med några årtiondens mellanrum kan pressa sidledes med tusentals tons kraft ner till 10 meters djup, vilket inte gäller för samtliga allmänna farleder men inte för så kallade enskilda farleder och båtrutter. Rutterna är inte djupsäkrade med exempelvis stångramning, men dock vanligen ekolodade, vilket inte ger 100 % djupsäkerhet (man kan ha missat stenar). De här rutterna är utmärkta med streckade linjer i de officiella sjökorten såsom exempelvis F-sjökortsserien. Elektroniska hjälpmedel har vanligen inte beaktat skillnader i farledskategorier. Ofta har inte heller skillnaderna beaktats i lokala båtsportskort. Hur ledgångsdjupet angetts kan tyvärr variera och skepparen bör vara observant på att det kan vara det verkliga farledsdjupet upprätthållaren ursprungligen angett, vilket kan härstamma från en tid då regelverket ännu inte var exakt.
  • Övriga farleds- och båtruttskategorier utgörs av de så kallade enskilda farlederna och båtrutterna. De flesta av de här rutterna upprätthålls av Solruttens delägare. De här finns inte återgivna i de oficiella sjökorten, men de kan återfinnas i elektroniska hjälpmedel. De flesta av de här återgivs i lokalt utgivna båtsportskort eller på klubbarnas egna elektroniska sidor. Endast några få av de här lederna har säkrats på liknande sätt som farleder i kategori fem. På Solruttens egna hemsidor finns en del enskilda farleder av stor betydelse för båtsport beskrivna. Huvuddelen av de enskilda båtrutterna finns återgivna i de lokal båtsportskort man kan köpa i vissa av nejdens butiker. De viktigaste utgörs av följande: Kristinestads Segelförenings navigationsklubbs kort utgivet 2013; Sundom Båt- och Farledsklubbs båtsortskort finns för tre olika områden, del 1) området från Korsnäs till Vasa, del 2) Vasa skärgård med en nyutgåva 2019 och del 3) Korsholms norra och Vörå skärgårdar; och från Nykarelby upp till Karleby gäller ett båtsportkort utgivet av Skärgårdsrådet med nyutgåva från 2020. Samtliga de här fem kortserierna är i stort sett identiska (med någon mån av variation) till sin utformning och beskrivningar. Därtill har Skepparklubben i Närpes en egen utgåva för Närpesnejdens båtrutter och en del klubbar har på sina hemsidor, eller i sina årsböcker, beskrivit hur rutterna till deras egna privata utskärshamnar är beskaffade.

  (Uppdaterad 2020 04 28)