Solrutten - Aurinkoreitti

Verksamhet

Bolaget har grundats våren 2014.  Den egentliga verkshamhetens strukturer förbereddes fram till årsskiftet 2014-2015. Den egentliga verksamheten inleddes vårvintern 2015.

Tanken att organiserat arbeta för bättre farleder och besökshamnar tog form under arbetet med Världsnaturarvets första utvecklingsplan i samma skede som Österbottens landskaplan reviderades. Initiativet hölls av Maxmo Skärgårds samfällighet åren 2008-2009 vars ansatser utmynnade i formuleringar i Världsnaturarvets utvecklingsplan och i förlängningen även i Österbottens landskapsplan. Maxmo Skärgårds samfällighet arbetade även med att säkra finansiering för en projekthelhet bestående av ett flertal projekt. 

Wasa Segelförening (WSF) var först att ta emot spelbollen att söka projektmedel. WSF koordinerade i samarbete med Trafikverkets farledsenhet i Vasa åren 2009-2012 ett omfattande undersöknings- och planeringsprojekt som omfattat omkring 500 km båtrutter i syfte att uppgradera dessa till egentliga farleder. En del är även nya. WSF har även låtit uppgöra åtgärdsplaner för fortsatta utvecklingsprojekt. Wasa Segelförening har även arbetat med tillståndsprocesserna och assisterat de deltagande kommunena i det här arbetet.

Samtilga berörda 11 kustkommuner i landskapet Österbotten har på WSF:s initiativ åtagit sig farledsägandet för de farleder som berörs. En del farleder har Trafikverket tagit hand om.

År 2011 har bollen gått vidare till Bergö Fiskargille, som i sin tur drivit ett omfattande investeringsprojekt var syfte har varit att bygga farlederna och investera i en arbetsbåt för att kunna fullfölja detta. Omkring 1000 st remmare har anskaffats i fiskargillets regi och de båtklubbar och fiskargillen som åtagit sig farledsunderhåll har lagt säkerhetsanordningarna på plats i respektive farleder.

Fiskargillet har även tagit till sin uppgift att ge det fortsatta utvecklings- och underhållsarbetet en struktur genom att grunda detta andelslag avsett för farledsunderhållare och hamnvärdar.

Hösten-vintern 2015-2016 har andelslaget tagit över och för kommuneras räkning upphandlat fördjupningsarbeten. 2015 fördjupades Strömsöleden i Vasa, den nya farleden genom Brandstakahålet till Jannes Saloon, Fäliskärs farled, Ritgrunds hamnport, Österöns fiskehamn, Bosund farled, Sonamo farled och farleden till Öuran utanför Jakobstad. Fördjupningsarbeten pågår ännu vårvintern 2016 bl.a till Café Bryggan och Boatspace nya hamn på Fjärdskär.

Andelslaget har aktivt medverkat till att säkra Stora Kalkskäret för båtfolkets fortsatta fritidsbruk. I mars 2016 överfördes ägandet till Maxmo Skärgårdsstiftelse och byggrätterna flyttas bort. 

I februrari 2016 togs beslutet att göra om andelslagets web-sidor, hittills gjorda mest för att betjäna ägarföreningarnas farledsarbete, i syfte att skapa en användbar portal för båtfarare.

Andelslagets första ordinarie ägarstämma ägde rum i maj 2016.

Under säsongen 2016 har grävningsarbeten utförts vid Fjärdksärs nya servicehamn och farlederna till Replot Bro och på östra sidan av Värlax har uppgraderats. Farleden till Molpe har färdigställts liksom farleden till Öja. 

Andelslaget Solrutten fick ett hedersomnämnande av det finska Båtförbundet hösten 2016.

Säsongen 2017 har enskilda rutter åtgärdats. Valsörarnas inre farled har rustats upp och remmarna har satts på plats efter många år av misskötsel. Den västra båtrutten till Kalvholm har förbättrats liksom båtrutten genom Dalaströmmen i Maxmooch även till Söderskatans brygga.

Solrutten har nu även tagit sig an att hjälpa till med att initiera hamnprojekt. Ett flertal projekt är nu initierade och väntar på finansieringsbeslut. Hit hör upprustande av Ådö fiskehamn inkluderande gästbrygga, en omfattande utbyggnad av Åminne hamn inkluderande gästhamn och djup farled, Gåshällans naturstations brygga, bränsledepåer till Replot och Klobbskat och fortsatt utbyggnad av Perisgrunds blivande gästhamn. Även i Hellnäs har initiativ tagits till att bygga gästbrygga på yttre sidan Hellnäs bro. Solrutten för även förhandlingar med Forststyrelsen om formerna för Solruttens medverkan på Forststyrelsens dussintalet utskär.

2017-2018 har ytterligare en del smärre sjömätningar ägt rum, vilka resulterat i uppdateringar av inseglingsbeskrivningar.

Vintern 2018-19 har leden Klobbskat - Malskär införts i farledsregistret.