Solrutten - Aurinkoreitti

  Solrutten 

  Den båtrutt, som anses börja utanför Sideby i Kristinestad och som går upp till Ohtakari norr om Karleby har i årtionden gått under smeknamnet "Solrutten". Då man som båtfarare tar sig upp söderifrån till den österbottniska kusten möts man först av Nordens näststörsta fyr vid Yttergrund intill Sideby Udd. Rutten går från Sideby norrut genom Österbottens kustland och Kvarkens skärgård till Karleby. Det här kustområdet anses ha de flesta soltimmar Fastlands-Finland kan bjuda på och därav kommer smeknamnet "Solrutten".

  Ett trettiotal aktörer har samlat krafterna genom Andelslaget Solrutten i ett omfattande farledsuppgraderingsprojekt som åren 2010 -2016 omfattat hela landskapet Österbotten och Karleby. Farleds- och besökshamnsprojektet sträcker sig längs med hela det österbottniska landskapets kust, från Kristinestad till Karleby, och långt ut i Kvarken. Projektet omfattar ca. 250 sjömil, dels nya och dels uppgraderade, farleder. 62 st hamnar berörs av de uppgraderade farlederna. Länk: Projektets översiktskarta i pdf-form. F-sjökortet förväntas utkomma i nyutgåva till båtmässan i Helsingfors i februari 2017 och då skall allt vara med. Elektroniska sjökort uppdateras efterhand. Ett tiotal besökshamnar har fördjupats under projektets gång. Länk: Färdigställda farleder

   

   

  MÖT ETT UNIKT KUST- OCH SKÄRGÅRDSOMRÅDE!

  Kvarkenregionen är tack vare gången istid och den pågående landhöjningen (omkring 9 mm per år) unikt i världen. Kännetecknande för den österbottniska kustregionen är att befolkningens majoritetssråk är svenska, vilket i synnerhet kommer till uttryck i skärgårdsområdena!

  I ruttens mellersta region finns Kvarkens förhållandevis vidsträckta skärgårdsområde. Kvarkens geologi är unik i världen och av den orsaken utgör en betydande del av området världsnaturarvsområde.

  Området är känt för att vara grunt och för sina tusentals rev och istida flyttstensblock. Sedan historisk tid har lokala båtfarare märkt ut ett tusental kilometer båtleder i syfte att göra navigering och i synnerhet fisket i området möjligt. Båtlivets karaktär har gradvis förändrats och kravet på kvalitativt goda farleder, båtrutter och hamnar för båtfarare har blivit mer uttalat. Wasa Segelförening och Bergö Fiskargille har tillsammans med Trafikverket på initiativ av Maxmo Skärgårds samfällighet sedan år 2008 koordinerat ett projekt som syftat till att uppgradera ca 250 sjömil mindre farleder i syfte att göra Österbottens besöksplatser mer tillgängliga. Aktörerna har också tagit initiativ till att grunda en bestående struktur genom att grunda det här andelsbolaget för att betjäna ändamålet. 

  Andelslaget Solrutten har i första hand grundats i syfte att koordinera båtklubbarnas, fiskargillenas, kommunernas och Trafikverkets ansatser att underhålla och förbättra farleds- och hamninfrastrukturen i Kustösterbotten. Andelslaget har även ställt som mål att ge båtfarare ändamålsenlig information om rutter och hamnar i regionen. Därav följer att vi med de här websidorna, förutom att vi betjänar båtfarare, även betjänar dels det egna bolagets förvaltning och därtill flera kategorier aktörer. Andelslaget utgör en ideell organisation, som verkar i  icke vinstgivande syfte. Det här innebär att alla influtna medel används i syfte att främja verksamheten och infrastrukturen.

  Publiceringen av det nya F-sjökortet har skjutits upp ett par gånger. Nytt publiceringsdatu är satt till båtmässan vårvintern 2017.

  Hoppas du som båtfarare finner nytta och glädje i vår ansats att betjäna Dig och därmed öppna för Dig en helt ny äventyrsvärld med kristallklara vatten, stenar, rev och många små besöksplatser men dock med något rudimentär service! De små trästäderna är mycket besöksvärda idyller liksom mången kulturmiljö vid besöksplatserna. Därtill har vi här en speciell natur, och kom ihåg att den är känslig, och så givetvis Kvarkens Världsnaturarv. Sommartid bjuds det på mycket kultur och evenemang i byar och städer, så bekanta dig gärna med turistsidornas evenemangskalendrar. Många långfärdbåtfarare är företagare eller tjänstemän inom storföretag eller förvaltning och vi strävar därför efter att bygga sidorna så att de även förmedlar något även om det.

  Projekten kring strukturen har tillsvidare kostat omkring 2 miljoner euro och vi vill på våra egna och på anslutna aktörers vägnar tacka kommunerna, städerna, Europeiska Landsbygdsfonden, Finska Staten och de företag och organisationer som gjort det här möjligt! Arbetet fortsätter!

   

  Andelslaget Solrutten verkar för att ge båtfarare bättre tillgänglighet till gästhamnar och besökshamnar i Kvarken och Österbotten.

  Som bäst bygger vi sidorna. Vi har satt som mål att ge sidorna slutlig form till säsongen år 2016.  Vi hoppas sidorna kan vara till glädje.