Solrutten - Aurinkoreitti

  1492 Fäliskäret, Rönnskären

 Drone © Antti Luhta

 ca 20 p. (1,0 m - 3,0 m ). 3,2 m med ankarförtöjning vid träbryggans spets.

                                                          Kvarkenguide.org

Håll Skärgården Ren upprätthåller service i hamnen

Bli medlem i HSR !  

Vasas båtsportföreningar förfogar över en bastu för medlemmar som köpt nyckel  

© Jari Pakkanen

Att notera !

Några båtklubbar från Vasa hyr en bastu av Forststyrelsen. Endast klubbmedlemmar har rätt att mot en årsavgift hyra nyckel till bastun. Det är på deras ansvar att bastun inte eldas brandfarligt het.

Observera att Fäliskäret, liksom hela Rönnskärsarkipelagen, ingår i Kvarkens Världsnaturarv och utgör naturskyddsområde, vilket innebär att det finns särskilda regler att iakttaga. Mer om det på sidorna kvarken.fi och utinaturen.fi.

Fäliskäret har en avgörande betydelse som tillfartshamn och sista utpost för båtfarare som rör sig mellan Höga Kusten och den Österbottniska kusten. Hamnen är djup, det säkrade farledsdjupet i den allmänna farleden (numera klass fem) uppgår, sedan den fördjupades år 2014, till 3,2 meter och det officiella seglationsdjupet i sjökort utgör då enligt Trafikverkets regler för säkerhetsmarginaler 2,4 meter. Inseglingsbeskrivning finns under avsnittet Farleder. Se farled nr 939: Fäliskärs farled.

Betongbryggan (i bild) utgör i sin helhet Fäliskär Naturstations gästbrygga. Vid gästbryggan finns förtöjningsbojar och den sten som varit till förfång mellan ett par bojar på södra sidan av betongbryggan har avlägsnats i september 2014 i samband med att inseglingsfarleden fördjupats och säkrats. Den gamla bryggan i trä har på utsidan omkring 20 cm djupare seglationsdjup än betongpontonbryggan. Träbryggan är dock uteslutande i myndigheternas och Forststyrelsens bruk och om någon verkligt djupgående båt har behov att ligga vid den behövs tillstånd av Forststyrelsen.

Bryggorna, liksom hela naturstationsområdet upprätthålls av Forststyrelsen. Något inåt viken ses i bilden under hamnbeskrivningen septitanken, som upprätthålls av föreningen Håll Skärgården ren rf. Föreningen underhåller även sophämtning och torrtoaletter på området.

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.