Solrutten - Aurinkoreitti

Inseglingsbeskrivning för Valsörarnas utfärdshamn, Ebbskär

STATIONSHUSET HAR RIVITS OCH FORSTSTYRELSENS FLYTBRYGGA HAR FLYTTATS TILL BASSÄNGKANTENS MITT VID MIDSOMMAR 2016 I ENLIGHET MED SKISSEN NEDAN!

Beskrivningen nedan har förnyats 6.7.2016

Från havet leder västerifrån in en god allmän lokal djupsäkrad farled med ledgångsdjup 3,0 meter. Farleden är tydlig och gjord för att fungera även i mycket hårt väder, även nattetid, då hamnen även utgör skyddshamn. Hamnbassängen har för decennier sedan grävts för att ge tillräckligt djup vid den stora sjöbevakningsbrygga som Sjöbevakningen avlägsnade år 2012 då stationen lades ned. Kvar finns den mindre pontonbryggan, som Forststyrelsens naturtjänster äger och som man satsat på att sköta om. Bryggan är till för gästande båtar och har bojar. Hamnen är just nu ingen pärla precis, men kan anlöpas och från hamnen går en mycket fin vandringsled till fyrplatsen.

För några decennier sedan byggdes en patrullfarled österut gennom sundet för sjöbevakningens behov. Farleden har djupsäkrats med stång till ett djup om 2,0 meter vid medelvattenståndet år 2010. Seglationsdjupet utgör 1,4 meter således med 60 cm marginal. Speciellt vid porten i anslutning till Malskärs farled bör man vara försiktig då sjögången kan vara betydande där. Från Malskär fortsätter patrulleringsleden som en 2,6 m farled till Klobbskat på insidan Björkögrunden. Farlederna har funnits i mer än två årtionden men har inte införts i kartor ännu.

Det är skäl att vara uppmärksam på att den enskilda farled som leder upp från Malskär sedan Sjöbevakningen dragit sig bort gått över i ett herrelöst tillstånd och därför sköts oregelbundet. Remmarna kan vara ur läge och det är därför skäl att hålla sig på linjetavlornas linjer. Farleden är ytterst smal.

Håll Skärgården Ren rf upprätthåller toalett och sophämtning. Området och vattenområdena ägs av Björköby delägarlag, som även förvaltar en stor del av de byggnader som är kvar, inkluderande bastun som nu hyrs av Björkö Båtklubb.

Inseglingsbeskrivning:

 

Förändringar i inseglingsfarleden från väst:

Tm 08/2016, © Trafikverket, tillståndsnummer LIVI/1765/07.03.01/2016

 

Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.