Solrutten - Aurinkoreitti

    Översikt över Nykarlebynejdens (och Vörås och Norra Korsholms) farleder:

    Svarta farleder utgör befintliga allmänna djupsäkrade farleder i klass fem. Blått färgade farleder utgör dels nya och dels uppgraderade farleder som ingår i Solruttenprojektet. De här farlederna har djupsäkrats och i de har införts i farledsregistret förutom farlederna till Stubben och Jöusan, som utgör enskilda farleder. Farleder som visas med streckade linjer utgör icke djupsäkrade båtrutter.